Stanoviska Unie advokátů

17 Kvě 2022

Kde je hranice svobody projevu advokátů podle ČAK?

Dne 27. 4. 2022 zrušil Městský soud v Praze rozsudkem pod sp. zn. 9 Ad 5/2019 rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK sp. zn.  K 142/2016. Soud dospěl k závěru, že ČAK nepřísluší kárně postihovat advokáta za jeho projevy, které nesouvisí s výkonem advokacie.
6 Dub 2022

Platit, platit, platit!

Unie advokátů, z.s. vyslovuje svůj nesouhlas s necitlivým přístupem vedení ČAK vůči advokátům v nepříznivé ekonomické situaci ve věci možného snížení ročního příspěvku na činnost ČAK a odvodů do sociálního fondu.
7 Led 2022

Nová rubrika na webu Unie advokátů se jmenuje „Z ČAK“

Unie advokátů se skutečně nedomnívá, že by měla sloužit jako další komunikační kanál České advokátní komory. Je však jasné, že ČAK ovlivňuje kvůli povinnému členství všech advokátů v ČAK život svých členů zásadní způsobem. Tomu však dle názoru UA neodpovídá komunikace ČAK ve směru k jejím členům, a to již do takové úrovně, že je technicky velmi obtížné se k některým informacím propracovat.
26 Pro 2021

Nová závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory

Dne 14. 12. 2021 schválilo představenstvo ČAK „Závazná pravidla komunikace orgánů České advokátní komory“ (viz příloha článku). Jedná se především o zamezení toho, aby jednotliví členové představenstva i náhradníci představenstva (zaměstnancům ČAK je pak toto zakázáno zcela) informovali média o jakémkoliv rozhodnutí představenstva ČAK. Pokud pak bude kdokoliv médii osloven, má dle těchto nově přijatých pravidel povinnost informovat o této skutečnosti  „obratem“ jednak tajemníka, jednak „odbor vnějších vztahů“. Dle nových pravidel výstupy za Komoru před jejich poskytnutím vždy schvaluje předseda, tajemník nebo mluvčí - vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK.
28 Lis 2021

Je právo byznys?

Bývaly doby, kdy tvrdit, že právní zastupování je byznys, se pokládalo za „mravně nepřípustné“ a o placení se oficiálně vůbec nemluvilo. Obhajoba klienta bylo totiž „poslání“, zejména mělo sloužit k „posilování socialistické zákonnosti“. Stojí za připomínku, že placení v dobách před Listopadem 1989 probíhalo oficiálně pouze ve směru ke „státním“ advokátním poradnám, neboť advokáti jako samostatní a na těchto poradnách „nezávislí“ poskytovatelé obhajoby vůbec neexistovali. Samozřejmě, že klienti jednotlivým advokátům platili – ale to bylo tak zvaně „navíc“ a toto placení probíhalo v podstatě úplatkářskými metodami.
4 Říj 2021

Stanovisko UA k hospodaření České advokátní komory

V posledním věstníku byly publikovány výsledky hospodaření České advokátní komory. Tento dokument si zajisté zasluhuje podrobný rozbor a UA se mu bude ještě v budoucnu věnovat. V současné době však považujeme za nutné upozornit na zajímavosti, které se vztahují k tvorbě a užití sociálního fondu.