Stanoviska Unie advokátů

30 Led 2024

Tak jak je to s tím advokátním tarifem, paní Millerová?

Novela advokátního tarifu je již více než rok bolavou patou advokacie, aniž by se na obzoru jevil jakýkoliv posun. Česká advokátní komora údajně intenzivně jedná s Ministerstvem spravedlnosti, ovšem jak se zdá, "skutek utek". Neblahý stav advokátního tarifu se již začíná promítat i do advokátního stavu jako celku, když počet advokátních koncipientů i počet advokátů stále klesá. Advokacie již prostě není lukrativní zaměstnání, ale práce s nejasnými vyhlídkami a faktickým pracovním přímusem. Unii advokátů je samozřejmě známa rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, dle kterého ex offo advokacie není "otrockou prací", ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 Úmluvy, dle kterého je zakázáno vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Faktem ovšem je, že tato judikatura se vztahuje k době, kdy inflace se pohybovala v jednociferných číslech. Je otázka, jak by se na tuto situaci ESLP tvářil v dnešní době, kdy hodnota odměny advokáta stanovená dle advokátního tarifu poklesla od doby přijetí vyhlášky dobře o 60 %, advokáti tedy pracují za méně než polovinu oproti době, kdy byla daná vyhláška přijata.
30 Led 2024

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k situacím, kdy dojde k podání kárné žaloby, která následně (ať komorou samotnou nebo soudem) nebyla shledána důvodnou:

Především je nutno zdůraznit, že ačkoliv případ samotný se vztahuje k situaci, kdy kárným žalobcem byl ministr spravedlnosti, je dle názoru UA plně aplikovatelný i pro případ, když je kárným žalobcem předseda kontrolní rady. Ten, kdo se pod kárnou žalobu podepíše, má nést za její podání plnou zodpovědnost. Je možné, že per analogiam k trestnímu řízení v průběhu řízení budou provedeny důkazy, které buď potvrdí nebo vyvrátí oprávněnost kárné žaloby. Tedy, že žaloba byla podána na základě neúplného zjištění skutkového stavu,
29 Črv 2023

Advokátní komora jako feudál (???)

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. uveřejnil na svém profilu v Parlamentních listech článek, který osočuje Českou advokátní komoru z toho, že se chová jako feudál a perzekuuje politiky za jejich politické názory, ačkoliv k tomu nemá oprávnění. V tom má samozřejmě doc. Koudelka pravdu, nicméně i tak se dopouští v článku několika nepřesností, které by dle našeho názoru neměly zapadnout:
17 Črv 2023

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k možným ekonomickým důsledkům snížení počtu advokátů a koncipientů

Unie advokátů, z.s., vzala na vědomí informaci, vyplývající ze zápisu jednání ředstavenstva ČAK, dle kterého se počet advokátních koncipientů snížil zhruba o 1/3 na 2.000 osob a počet advokátů rovněž o zhruba 1.000 osob z 13 na 12 tisíc advokátů. Unie advokátů upozorňuje na možné zásadní ekonomické důsledky této situace na rozpočet České advokátní komory a obrátila se na předsedu ČAK s žádostí o přijetí "konsolidačního" balíčku.
27 Čer 2023

Někteří se ptají... aneb zase nic (k advokátnímu tarifu)

Zvýšení advokátního tarifu po cca šestnácti letech byl klíčový záměr vedení České advokátní komory. Dosažení této ve své podstatě z legislativního hlediska elementární změny bylo již předem prezentováno jako "rodinné stříbro" v diadému úspěchů současného vedení advokátní komory. Již v minulých měsících Unie advokátů vyslovila pochybnosti, zda je změna advokátního tarifu dosažitelná. Nyní je nutno vznést ještě jeden dotaz: co pro přijetí novely advokátního tarifu udělal Česká advokátní komora?
23 Čer 2023

Podzemní proudy financí České advokátní komory

Podzemní říčka Punkva, jejíž tok se vynořuje a zanořuje tajnosnubným způsobem v jeskyních Moravského krasu má špatnou pověst. Protéká totiž také propastí Macocha, místem to četných tragických sebevražd, naposledy mladé matky se dvěma malými dětmi.

Stejně jako říčka Punkva zanořuje své vody o tajemných zákoutí a podzemních jeskynních systémů, tak se zanořuje a vynořuje problém náhrady kárného řízení před kárnými senáty České advokátní komory.
29 Kvě 2023

Je to stále dokola: vyjádřete se a pošlete. Aneb co dělat, když na advokáta je podána stížnost.

Jedinou v zákoně o advokacii vyjádřenou úlohou České advokátní komory je „dohled nad řádným výkonem advokacie“. Tuto ze státu přenesenou pravomoc ČAK vykonává pomocí kontrolních mechanismů, které sestávají z činnosti Kontrolní rady a Kárných komisí, jejichž členové tvoří kárné senáty. Z tohoto uspořádání plyne také fakt, že skutečným „vládcem“ České advokátní komory není její předseda, ale předseda Kontrolní rady, který je jediným kárným
18 Kvě 2023

Konec advokátního tarifu v Čechách - začátek soudů českých advokátů u ESLP?

"Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to jako vždycky." Nesmrtelný výrok Viktora Stěpanoviče Černomyrdina, bývalého předsedy vlády Ruské federace, se může stát erbovním heslem současného představenstva České advokátní komory. Proč k valorizaci advokátního tarifu nedošlo/nedojde? Tím se jistě bude Unie advokátů podrobně zabývat a neopomine pečlivě rozebrat i evidentní konflikt zájmů ve kterém je předseda České advokátní komory.
17 Kvě 2023

K problému bezplatné právní pomoci, kde advokáta určuje Česká advokátní komora

V současné době prezident Petr Pavel navrhuje Senátu kandidáty na místa soudce Ústavního soudu. Jednu z kandidátek je, jak jsme se již zmínili, i JUDr. Irena Schejbalová, která je na kandidátkou, navrženu Českou advokátní komorou. Prezentuje se se jako „odbornice na bezplatnou právní pomoc“, a to i v médiích, o čemž svědčí příkladmo její vystoupení v pořadu „Dobré ráno“, o čemž referoval dne 15. 3. 2023 i Advokátní deník – viz zde:
15 Kvě 2023

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky ve věci nominace soudců Ústavního soudu

Unie advokátů, z.s., se obrátila na prezidenta republiky a sdělila mu svůj nesouhlas se způsobem, jak a koho nominovala Česká advokátní komora do funkce soudců Ústavního soudu. Poukázala zejména na netransparentnost nominačního procesu a vyslovila přesvědčení, že mezi advokáty by se našli vhodnější kandidáti. Celý dopis, adresovaný prezidentovi republiky, je možno přečíst zde.