Stanoviska Unie advokátů

23 Úno 2021

Ještě ke vzájemnému prokazování si plných mocí advokáty

Stále znovu a znovu se vrací otázka, zda si advokáti mají navzájem zasílat plné moci. Jak již bylo uvedeno níže,
v roce 1995 zaujal tehdejší tajemník ČAK JUDr. Klouza stanovisko, že advokáti si plné moci navzájem nemají prokazovat.
11 Úno 2021

Prokazují si advokáti navzájem plné moci svých klientů?

Problém rozsahu zastupování a jeho prokazování je stále aktuálním problémem. Je běžné, že není zřejmý rozsah, v jakém advokát klienta zastupuje. Unie advokátů, z.s. je toho názoru, že by v této věci měla Česká advokátní komora vydat závazné stanovisko, které by vneslo právní jistotu do styku mezi advokáty.
3 Lis 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce online fungování advokátního stavu

Níže přinášíme naše stanovisko odvozené od problematiky (ne)konání 1. interpelačního dne České advokátní komory. Jsme přesvědčeni, že na stávající potřebu přesouvat veškeré možné aktivity do online prostoru by i ČAK měl adekvátním způsobem reagovat, tzn. zabezpečit možnost konání běžných i mimořádných vnitrostavovských aktivit a akcí jak diskusního, tak i profesně vzdělávacího charakteru.
31 Říj 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj

Přinášíme stanovisko Unie advokátů k otázce uzavření nájemní smlouvy k paláci Dunaj Českou advokátní komorou. Reflektujeme v něm jak způsob prezentace této nájemní smlouvy vlastní členské základně ČAKu, tak i možnosti, jakými má tato členská základna možnost hospodaření Komory se svěřenými prostředky ovlivnit a další skutečnosti, které se do otázky výběru sídla Komory i důsledků z tohoto vyplývajících promítají.
3 Říj 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k přípravě elektronických voleb do orgánů České advokátní komory

Dne 2. 10. 2020 vydalo představenstvo ČAK 29. číslo „Rychlých zpráv z představenstva“, kde pod bodem č. 10 bylo uvedeno:

10. PŘÍPRAVA MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA ČAK
A ANALÝZA MOŽNOSTI ELEKTRONICKÝCH VOLEB

V rámci diskuse, která proběhla ve dnech 25. až 30. září 2020, členové představenstva projednávali připravovaný program mimořádné schůze, jež by se měla zabývat strategickými tématy týkajícími se advokacie, jako například konání sněmu ČAK v roce 2021 v návaznosti na současný krizový stav související s pandemií onemocnění Covid-19. V této souvislosti zadal předseda představenstva ČAK JUDr. Vladimír Jirousek vedoucímu IT manažerovi Josefu Fialovi zpracování analýzy tzv „mnichovského“ systému elektronických voleb do orgánů advokátní samosprávy.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK
Odbor vnějších vztahů ČAK
26 Zář 2020

Stanovisko Unie advokátů k rozporu v přístupu ČAK k bezpečnostním opatřením týkajícím se pandemie COVID-19

Unie advokátů již v minulých dnech vyslovila své zklamání nad tím, že Česká advokátní komora zrušila 1. interpelační den, údajně z tohoto důvodu, že se nepodařilo zajistit „bezpečné prostředí“ pro účastníky, a to s ohledem na epidemii COVID-19.

Jen o pár dnů později přitom Česká advokátní komora prohlašuje, že bude pokračovat v prezenčním vzdělávání koncipientů a advokátů „jak nejdéle to bude možné“ a že za tímto účelem „zajistila možnost konání seminářů v posluchárně Právnické fakulty UK s kapacitou 550 míst, kde budou i při počtu 200 účastníků dodrženy dostatečné odstupy mezi účastníky.“
15 Zář 2020

Stanovisko Unie advokátů, z.s. ke zrušení 1. Interpelačního dne ČAK

Na den 16. září 2020 svolala Česká advokátní komora „První interpelační den“, tedy velké setkání členů České advokátní komory s čelnými představiteli ČAKu, totiž předsedou JUDr. Vladimírem Jirouskem, místopředsedkyní JUDr. Monikou Novotnou, JUDr. Radimem Miketou, Mgr. Robertem Němcem, LLM a JUDr. Tomášem Sokolem. Dále se měli „otázek a odpovědí“ účastnit předseda odvolací kárné komise JUDr. Bohuslav Sedlatý, předseda kárné komise JUDr. Tomáš Herblich, předseda kontrolní rady JUDr. Jan Mikš a ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová.
20 Srp 2020

Nepřezkoumatelné jednání kárného žalobce – aneb někteří soudům nepodléhají

Již dne 28. 2. 2020 uveřejnil Advokátní deník článek s názvem „NSS k otázce soudního přezkumu přípisů Kontrolní rady ČAK o odložení stížnosti“. Ačkoliv k rozhodnutím, týkajícím se přímo výkonu advokacie, se obvykle rozvine jak v Advokátním deníku, tak v dalších odborných médiích debata, tento – dle našeho názoru zásadní – článek zůstal bez dalších reakcí.