Ochrana osobních údajů

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Unie advokátů, z.s., se sídlem Španělská 742/6, 120 0 Praha 2, IČ: 08105341, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L 71867, vedená u Městského soudu v Praze informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení) a to ve smyslu jeho ustanovení čl. 13 a následujících.

Unie advokátů, z.s. respektuje vaše soukromí, a proto přijala odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Členové Unie advokátů, z.s. jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni. Přístup členů k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů jmenovala Unie advokátů, z.s. svou předsedkyni Kláru A. Samkovou, bytem jako sídlo spolku.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal zejména na základě zákona nebo na základě Vámi poskytnutého souhlasu, byl-li takový souhlas nutný.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění svých úkolů, a to vždy pouze v minimálním a nezbytném rozsahu.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou vyplývající ze zákona, nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li zpracovávány na základě souhlasu. Doba zpracování osobních údajů zpracovávaných pro plnění právních povinností se řídí příslušnými zákony (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví), také např. archivační lhůty. Po uplynutí této doby spolek uchovává vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže v souladu s dotčenými právními předpisy.

Správce nepředává a ani nemá v úmyslu předávat osobní údaje žádné třetí osobě.

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, jakož i právo opravu svých osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování údajů dle čl. 18 GDPR. Stejně tak máte právo na výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále máte právo na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR, právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email správce.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, bezpečnostní firewall a SSL šifrování.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům přístup mají pouze jím pověřené osoby.