O nás

Hlavní úkoly Unie advokátů z.s.

Zásadním úkolem Unie advokátů, z.s. je ochrana zájmů advokátů. Zájmy advokátů jsou různého charakteru, avšak v zásadě je můžeme rozdělit na tyto kategorie:

1)    Kolektivní stavovské zájmy advokátů:
a)    ekonomické ve směru ke státu
b)    ekonomické ve směru k České advokátní komoře
c)    legislativní ve směru k Ministerstvu spravedlnosti
d)    legislativní ve směru k České advokátní komoře
e)    metodologické – ve směru k České advokátní komoře

2)    Individuální zájmy advokátů:
a)    vzájemné zastupování při kárných řízeních před Českou advokátní komorou
b)    zveřejňování obecných postupů při kárných řízeních, uplatňovaných Českou advokátní komorou, které jsou v různých případech naplňovány různě

3)    zájmy advokátních koncipientů:
a)    důstojný průběh advokátních zkoušek a zkouška skutečně ze znalostí činnosti advokáta, nikoliv papouškování právních norem, vyřešení způsobu psaní zkušebních textů
b)    povinná účast školitele na zkouškách jeho koncipienta
c)    veřejnost advokátních zkoušek

Příklady jednotlivých úkolů, kterým se chce Unie advokátů věnovat:
1)    Členové České advokátní komory nemají možnost se dozvědět o čem představenstvo ČAK na svých zasedáních rozhodovalo – velká část zápisu je skrytá. Žádáme, aby ČAK zasílala úplné zápisy do datových schránek advokátů a advokátních koncipientů, případně nechť zprovozní pouze členskou část webových stránek a poskytne k ní zaheslovaný přístup. Není možné, aby členové byli trvale zbaveni možnosti být informováni o činnosti organizace, ve které jsou (povinně) členy.

2)    Problém vinklářství – tedy neoprávněného poskytování právních služeb. UA připraví podrobný přehled problematiky v této oblasti a navrhne ČAKu řešení. Specifickým problémem je na příklad „zastupování odborovou organizací“   a poskytování „právního poradenství“ některými tzv. neziskovými organizacemi.

3)    Zastaralost vnitrostavovských právních norem, které vycházejí ze zákona o advokacii, který byl přijat v roce 1996, a však vůbec nereflektuje přijetí nového Občanského zákoníku.

4)    Jmenovité rozkrytí personální struktury České advokátní komory, jména spolupracovníků, kterým ČAK zadává práci externě a finanční toky s tímto svázané.

a mnohé další!

UNIE ADVOKÁTŮ PŘIJÍMÁ PODNĚTY ADVOKÁTŮ I ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ K NÁPLNI SVÉ PRÁCE.

Vzhledem k již vysloveným obavám advokátů z penalizace Českou advokátní komorou za jejich eventuální zapojení do práce Unie advokátů přijímáme podněty i v anonymní podobě.

jménem Unie Advokátů
KAS

Dokumenty naší organizace
Příloha Size
Zápis z ustanovující schůze 780.35 KB
Stanovy Unie advokátů 3.25 MB