Důvěrnost vztahu advokáta a klienta

Důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem je jednou z nejdůležitějších, ne-li vůbec nejdůležitější zásadou práce advokáta. Zde zařazujeme přehled relevantních rozhodnutí, článků a komentářů na dané téma.

16 Dub 2020

Případ Pruteanu proti Rumunsku (2015)

Senát třetí sekce Soudu rozhodl jednomyslně, že došlo k porušení práva stěžovatele na respektování
soukromého života a korespondence chráněného článkem 8 Úmluvy, jelikož stěžovatel, advokát,
neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, kde by mohl svým jménem namítat zákonnost, nezbytnost a přiměřenost zásahu do svých práv, ke kterému došlo pořízením záznamu odposlechů telefonické komunikace mezi ním a jeho klientkou, jejíž telefon byl odposloucháván, a jejich následným použitím v trestním řízení proti třetím osobám.
15 Dub 2020

Případ Michaud proti Francii (2012)

Senát bývalé páté sekce Soudu dospěl jednomyslně k závěru, že uložením povinnosti advokátům informovat o podezření týkající se praní špinavých peněz ze strany jejich klientů nedošlo k porušení práva stěžovatele, advokáta, na respektování soukromého života chráněného čl. 8 Úmluvy.
14 Dub 2020

Případ Niemietz proti Německu (1992)

Soud jednohlasně rozhodl, že byl porušený článek 8 Úmluvy, rozhodl, že nevzniká zvláštní otázka podle článku 1 Protokolu č.1, a zamítl stěžovatelovu žádost o spravedlivé zadostiučinění.
13 Dub 2020

Případ S. vs. Švýcarsko (1991)

Soud jednomyslně:
1. Rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 odst. 3 písm. C) (čl.
6-3-c);
2) Zastává názor, že není nutné věc přezkoumávat z hlediska
čl. 6 odst. 3 písm. b) (čl. 6-3-b) nebo čl. 5 odst. 3 písm. 4 (čl. 5
4);
3. Rozhodl, že žalovaný zaplatí žalobkyni do tří
měsíce 2 500 (dva tisíce pět set) švýcarských franků za
finanční škody a 12 500 (dvanáct tisíc pět set) švýcarských
franků na náklady a výdaje;
4. Žaloba na spravedlivé uspokojení se zamítá.