"Rajchlování" pokračuje

Dne 10. 7. 2023 informovala Unie advokátů, že proti JUDr. Jindřichu Rajchlovi byla vznesena kárná žaloba

(viz zde: https://www.unieadvokatu.cz/judr-jindrich-rajchl-stihan-ceskou-advokatni-komorou-za-sve-protivalecne-vyjadreni) a že  o dalším vývoji kauzy budeme  informovat. Což učiníme nyní; kolegové advokáti se zajisté rádi seznámí se skutečností, že kárná žaloba, vznesená na JUD. Rajchla má řadu aspektů, které zcela přesahují individuální zájem kárně stíhaného na zproštění kárné obžaloby, a že naopak tato obžaloba povede - jak kárně obžalovaný i jeho právní zástupkyně doufají - k vyjasnění zásadních problémů, které jsou spjaty s činností Kontrolní rady   a s postavením předsedy Kontrolní rady ČAK coby kárného žalobce. Ve věci samé odkazujeme na text s názvem "Zaslání jiného relevantního stanoviska Kontrolní rady a vyjádření k žalobě" (v příloze), ve kterém je poukázáno na řadu - dle názoru Unie advokátů - pikantních skutečností. Nad rámec napsaného budiž řečeno, že kárně žalovaný jednoduchým způsobem za použití výlučně veřejně dostupných zdrojů lehce zjistil, kdo je osoba, která na něj stížnost podala. Tato osoba je sama v zastupitelstvu své obce za stranu "Nezávislí kandidáti" (NK) - viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nestran%C3%ADci_(politick%C3%A9_hnut%C3%AD)

Jelikož toto hnutí je dlouhodobým podporovatelem současné vládní koalice, je zřejmé, že stěžovatelka se nachází na zcela opačném spektru politických názorů, než je kárně obžalovaný. Unie advokátů nepochybuje o tom, že stejně jako kárně obžalovaný, mohla i Česká advokátní komora velmi snadno získat informace o oznamovatelce. Jelikož tak neučinila, anebo učinila a nedbala, gratuluje unie advokátů, z.s. České advokátní komoře do politického klání. Že se jedná o zřetelně politickou záležitost  potvrzuje i stav, že kárná žaloba není podepsána jediným kárným žalobcem,  který je oprávněn kárnou žalobu podepsat a podat, ale místopředsedou Kontrolní rady, který tyto pravomoci nemá.  Je smutnou skutečností, že ani samotné Kontrolní rada ČAK není schopna rozlišit mezi svou funkcí coby orgánu České advokátní komory a výkonem funkce kárného žalobce, který  orgánem ČAK není, ale je individuálním a osobním nositelem veřejné moci.  Protože se jedná o dlouhodobě neřešené a pro ČAK evidentně nepochopitelné téma, zřejmě nezbude Unii advokátů, z.s., než do doby, než JUDr. Rajchl danou věc "projudikuje", uspořádat pro ČAK na dané téma školení v naději, že alespoň někdo znění Zákona o advokacii a Organizačního řádu ČAK, včetně důsledků z toho plynoucích, pochopí. Je však možno konstatovat, že uvedený stav je velmi smutný, protože svědčí o neprofesionalitě a neznalostech členů Kontrolní rady ČAK, a to přímo při výkonu jejich funkce.