Aktuality

9 Dub 2024

Další specializovaný advokátní spolek založen! - Unie mediálních advokátů!

Zahájila to Unie obhájců, která se soustředila na otázky obhajoby v trestním právu, pokračovala Unie rodinných advokátů, vedená nyní svou zakladatelkou, předsedkyní a senátorkou Danielou Kovářovou, přidala se Unie advokátů, která se soustředí na obhajobu zájmů advokátů a nyní je zda další sdružení advokátů, které se specializuje na problematiku mediální ochran, zejména ochrany osobnosti.
30 Led 2024

Tak jak je to s tím advokátním tarifem, paní Millerová?

Novela advokátního tarifu je již více než rok bolavou patou advokacie, aniž by se na obzoru jevil jakýkoliv posun. Česká advokátní komora údajně intenzivně jedná s Ministerstvem spravedlnosti, ovšem jak se zdá, "skutek utek". Neblahý stav advokátního tarifu se již začíná promítat i do advokátního stavu jako celku, když počet advokátních koncipientů i počet advokátů stále klesá. Advokacie již prostě není lukrativní zaměstnání, ale práce s nejasnými vyhlídkami a faktickým pracovním přímusem. Unii advokátů je samozřejmě známa rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva, dle kterého ex offo advokacie není "otrockou prací", ve smyslu ust. čl. 4 odst. 2 Úmluvy, dle kterého je zakázáno vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce. Faktem ovšem je, že tato judikatura se vztahuje k době, kdy inflace se pohybovala v jednociferných číslech. Je otázka, jak by se na tuto situaci ESLP tvářil v dnešní době, kdy hodnota odměny advokáta stanovená dle advokátního tarifu poklesla od doby přijetí vyhlášky dobře o 60 %, advokáti tedy pracují za méně než polovinu oproti době, kdy byla daná vyhláška přijata.
30 Led 2024

Stanovisko Unie advokátů, z.s. k situacím, kdy dojde k podání kárné žaloby, která následně (ať komorou samotnou nebo soudem) nebyla shledána důvodnou:

Především je nutno zdůraznit, že ačkoliv případ samotný se vztahuje k situaci, kdy kárným žalobcem byl ministr spravedlnosti, je dle názoru UA plně aplikovatelný i pro případ, když je kárným žalobcem předseda kontrolní rady. Ten, kdo se pod kárnou žalobu podepíše, má nést za její podání plnou zodpovědnost. Je možné, že per analogiam k trestnímu řízení v průběhu řízení budou provedeny důkazy, které buď potvrdí nebo vyvrátí oprávněnost kárné žaloby. Tedy, že žaloba byla podána na základě neúplného zjištění skutkového stavu,
8 Led 2024

Ve dnech 8. - 9. ledna 2024 se uskutečnila 24. schůze představenstva ČAK, ze které opět přinášíme naše postřehy.

Z jednání představenstva v lednu 2024 vyplývá, že úkoly jsou plněny a překračovány dle plánu, ba i nad jeho rámec a to dokonce i vládou, která projednala návrh novely zákona o advokacii dne 10. ledna 2024, přičemž předseda Legislativní rady vlády (LRV) ve svém
stanovisku k návrhu neměl zásadní výhrady. Unie advokátů, z.s. je šťastna, že i když je naše země prakticky ve válce (dle tvrzení předsedy vlády i velitele generálního štábu české armády), vláda si přesto našla čas na novelu zákona o advokacii.
24 Pro 2023

Povinné členství v komorách - návrat ke korporativismu (?)

Bývalý prezident Václav Klaus se ve svém štědrovečerním článku zabývá návrhem Hospodářské komory, aby všichni podnikatelé přispívali povinně na činnost Hospodářské komory částkou 200,- Kč ročně a toto interpretuje jako v podstatě nucené povinné členství v Hospodářské komoře. Pro advokáty, kteří jsou rovněž podnikateli, by to ovšem znamenalo, že se stanou povinnými členy dvou komor, a to celkem třikrát. Nastalo by to v případě, že vykonávají advokacii ve formě korporace – na příklad společnosti s ručením omezeným.
20 Pro 2023

Nesmíme ani naznačovat...

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Pavel Komár, napsal tehdejšímu vrchnímu žalobci Radimu Daňhelovi v reakci na jeho rezignaci, že je zbabělec. Podle NSS nešlo o kárné provinění. Podle Komára šlo o odpovídající a kritické vyjádření.
Panu státnímu zástupci gratulujeme k neudělení důtky a jménem Unie advokátů z.s. sdělujeme, že by se dle našich vědomostí řada advokátů k ledasčemu a ledaskomu ráda "kriticky vyjádřila", leč žel Bohu kárná
18 Pro 2023

Naxero, Naxero, do roka a do dne...

Prý křičel "gestapo, gestapo" a pral se v soudní síni. Následovala výzva předsedy ČAK (!!!) na sociální síti X - dříve Twitter, aby se přihlásili svědci (!!!), že křičel a pral se. Jak se zdá, přihlašování bylo nedostatečné a skutek nebyl prokázán. Naxera sám prál, že se nepral. Přál si prát se předseda ČAK? A co ministr spravedlnosti? Prohlásil, že když nebude spokojen (tedy pravděpodobně když nebude kárně žalováno), sám jako kárný žalobce zasáhne! Lze tedy očekávat vynoření se nových důkazů jako toku říčky Punkvy, když proběhne Macochou? Budou speciální důkazy - důkazy ministerské? Samé otázky, samé otázky... Kolegovi Naxerovi vřele doporučujeme, aby se neradoval předčasně a všem ostatním advokátům, aby zapínali nahrávání okamžikem otevření dveří do soudní budovy. Protože jeden nikdy neví, že...
11 Pro 2023

Ve dnech 11. - 12. prosince 2023 se uskutečnila 23. schůze představenstva ČAK.

Zápis je v příloze a Unie advokátů z něj upozorňuje zejména na tyto body:
Předseda ČAK referoval o svých jednáních ohledně novel advokátního tarifu. V platnosti nadále zůstává záměr Ministerstva spravedlnosti, aby novelizovaný advokátní tarif začal platit od 1. 7. 2024. To je ale napětí!!!
16 Lis 2023

Mimořádné zasedání ČAK dne 16.11.2023

Dne 16. 11. 2023 se konalo mimořádné zasedání představenstva ČAK, které bylo krutě monotematické. Týkalo se totiž trestného činu dnes již bývalé advokátky JUDr. Hany Sukové, která zpronevěřila celkem 143 milionů, které měla v úschově. Tomuto tématu se bude samostatně věnovat i Unie advokátů, z.s., avšak k postoji ČAK k této neuvěřitelné události zaujímá UA více než skeptické stanovisko. Ve svém usnesení totiž představenstvo ČAK uvedlo:
6 Lis 2023

Ve dnech 6. - 7. listopadu 2023 se uskutečnila 21. schůze představenstva ČAK. Co nás v zápisu zaujalo?

"Otvíracím" tématem byly advokátní úschovy, a to,, bohužel v souvislosti s masivní defraudací svěřených prostředků jedou z (bývalých) kolegyň - advokáty. ČAK hodlá zřejmě vyhotovit nějaký další nahlašovací systém pro úschovy, když ten dosavadní je zjevně naprosto neúčinný a jedná se o pouhou administrativní záležitost, která neposkytuje nic krmě administrativní zátěže těm advokátům, kteří v rámci advokátních úschov plní veškeré své povinnosti vzorně. Předseda ČAK dostal také za úkol jednat se všemi bankami ohledně spolupráce ve věci úschov. Unie advokátů, z.s., bude skutečně zvědavá, v čem ta spolupráce