Aktuality

8 Srp

Advokátka Klára Samková ve sporu s ČAK o rozsah mlčenlivosti

V osobnostním soudním sporu, který Klára Samková vede s Českou advokátní komorou, jde v zásadě o dvě věci: ČAK Samkovou požádala o vyjádření ke stížnosti, která na ni byla vznesena, avšak nepoučila ji o tom, že může toto vyjádření odmítnout poskytnout. Následně pak Komora podle Samkové porušila povinnost mlčenlivosti podle zákona o advokacii, neboť ono vyjádření, které ČAKu v dobré víře poskytla, předala dále stěžovateli. Ten se měl před vznesením stížnosti v kanceláři Samkové chovat natolik agresivně, že z něj měly pracovnice kanceláře strach. Advokátka Samková i personál její kanceláře se nyní cítí jednáním Komory ohroženi na bezpečnosti, protože se obávají, že stěžovatel, kterého Komoře ve svém stanovisku popsala jako agresivní a narušenou osobu, se jí na základě tohoto stanoviska bude chtít mstít. Komora i předseda její kontrolní rady Jan Mikš, kterého Samková v této věci též žaluje, všechna obvinění Samkové odmítají. Podle nich se povinnost mlčenlivosti vztahuje výlučně na vztah advokáta a klienta a neplatí vůči osobám, které na advokáta podají u Komory stížnost. Podle představitelů ČAKu také ČAK není vázán mlčenlivostí ohledně skutečností, které mu advokát na základě výzvy ČAKu sdělí. 
4 Srp

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů, může dojít ke ztrátě

Podatelny soudů nevedou seznamy přijatých dokumentů. Zatímco u datových schránek existuje archiv, u fyzické podatelny nic takového žádný předpis neukládá. Dokumenty se pouze zakládají do spisu. Na Českou justici se obrátila advokátka, které se takto „ztratilo“ podání na jednom z krajských soudů. Podle ministerstva se situace zlepší s novými nástroji v rámci elektronizace justice.
4 Srp

Unie advokátů: Soudy nevedou seznamy přijatých dokumentů, hrozí jejich ztráta

Členka Unie advokátů, z.s. upozornila Českou justici na problém s evidencí dokumentů, podaných do podatelen soudů, a Česká justice provedla vlastní pátrání, výsledkem kterého je tento článek. Unie advokátů doufá, že podnět, kterému byla věnována mediální pozornost, povede ke zlepšení činnosti soudů.
25 Črv

Může advokát převzít právní zastupování klienta při ukončování právního zastupování předchozím advokátem?

Jedním z praktických problémů, kterým advokát při přebírání právního zastupování čelí, je ukončení právního zastupování předchozího advokáta. Tento problém je obzvláště palčivý ve věcech civilně-právních a řízeních, probíhajících dle Zákona o zvláštních řízeních soudních, kde účastník řízení smí být zastoupen pouze JEDNÍM ADVOKÁTEM.
16 Črv

Smát se není advokátům dovoleno

Podle informací Českého rozhlasu hodlá Kontrolní rada ČAK prošetřit výroky advokáta Michaela Manna. Ten zastupuje autora nenávistného komentáře pod fotografií prvňáčků ze základní školy v Teplicích, která byla zveřejněna na sociálních sítích. Mann v rozhovoru pro server iRozhlas.cz uvedl, že „než převzal zastoupení, sám se tomu komentáři zasmál“. Kontrolní rada advokátní komory by z podnětu tajemníka ČAK Petra Čápa měla nyní prošetřit, zda některá vyjádření advokáta Manna při obhajobě, včetně vyjádření do médií, nebyla v rozporu s advokátní etikou. Server iRozhlas.cz uvádí, že advokátovi hrozí až vyškrtnutí ze seznamu advokátů, což se rovná faktickému zákazu výkonu advokacie.
23 Kvě

Dopis Unie obhájců ČR soudům ve věci vznikajícího množství kolizí jednání

Unie obhájců ČR, reprezentovaná prezidentem JUDr. Tomášem Sokolem a členem prezidia JUDr. Václavem Vlkem, se v přiloženém dopise obrátila na předsedy všech soudů v republice s apelem, aby soudci v následujících měsících zohledňovali při nařizování jednání skutečnost, že od poloviny března došlo k odročení prakticky všech soudních jednání bez stanovení nových jednacích termínů, což může nyní mít za následek extrémní nárůst kolizi termínů, které soudy budou nařizovat. Unie obhájců též touto cestou požádala soudce, aby si sami vyžádali neformální cestou informace o již nařízených jednání obhájců a právních zástupců, čímž lze podle Unie obhájců zamezit právě vzniku kolizí jednání.
16 Dub

Případ Pruteanu proti Rumunsku (2015)

Senát třetí sekce Soudu rozhodl jednomyslně, že došlo k porušení práva stěžovatele na respektování
soukromého života a korespondence chráněného článkem 8 Úmluvy, jelikož stěžovatel, advokát,
neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, kde by mohl svým jménem namítat zákonnost, nezbytnost a přiměřenost zásahu do svých práv, ke kterému došlo pořízením záznamu odposlechů telefonické komunikace mezi ním a jeho klientkou, jejíž telefon byl odposloucháván, a jejich následným použitím v trestním řízení proti třetím osobám.
16 Dub

Případ S. vs. Švýcarsko (1991)

Soud jednomyslně:
1. Rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 odst. 3 písm. C) (čl.
6-3-c);
2) Zastává názor, že není nutné věc přezkoumávat z hlediska
čl. 6 odst. 3 písm. b) (čl. 6-3-b) nebo čl. 5 odst. 3 písm. 4 (čl. 5
4);
3. Rozhodl, že žalovaný zaplatí žalobkyni do tří
měsíce 2 500 (dva tisíce pět set) švýcarských franků za
finanční škody a 12 500 (dvanáct tisíc pět set) švýcarských
franků na náklady a výdaje;
4. Žaloba na spravedlivé uspokojení se zamítá.
16 Dub

Případ Niemietz proti Německu (1992)

Soud jednohlasně rozhodl, že byl porušený článek 8 Úmluvy, rozhodl, že nevzniká zvláštní otázka podle článku 1 Protokolu č.1, a zamítl stěžovatelovu žádost o spravedlivé zadostiučinění.