Aktuality

23 Kvě

Dopis Unie obhájců ČR soudům ve věci vznikajícího množství kolizí jednání

Unie obhájců ČR, reprezentovaná prezidentem JUDr. Tomášem Sokolem a členem prezidia JUDr. Václavem Vlkem, se v přiloženém dopise obrátila na předsedy všech soudů v republice s apelem, aby soudci v následujících měsících zohledňovali při nařizování jednání skutečnost, že od poloviny března došlo k odročení prakticky všech soudních jednání bez stanovení nových jednacích termínů, což může nyní mít za následek extrémní nárůst kolizi termínů, které soudy budou nařizovat. Unie obhájců též touto cestou požádala soudce, aby si sami vyžádali neformální cestou informace o již nařízených jednání obhájců a právních zástupců, čímž lze podle Unie obhájců zamezit právě vzniku kolizí jednání.
16 Dub

Případ Pruteanu proti Rumunsku (2015)

Senát třetí sekce Soudu rozhodl jednomyslně, že došlo k porušení práva stěžovatele na respektování
soukromého života a korespondence chráněného článkem 8 Úmluvy, jelikož stěžovatel, advokát,
neměl k dispozici žádný prostředek nápravy, kde by mohl svým jménem namítat zákonnost, nezbytnost a přiměřenost zásahu do svých práv, ke kterému došlo pořízením záznamu odposlechů telefonické komunikace mezi ním a jeho klientkou, jejíž telefon byl odposloucháván, a jejich následným použitím v trestním řízení proti třetím osobám.
16 Dub

Případ S. vs. Švýcarsko (1991)

Soud jednomyslně:
1. Rozhodl, že došlo k porušení čl. 6 odst. 3 písm. C) (čl.
6-3-c);
2) Zastává názor, že není nutné věc přezkoumávat z hlediska
čl. 6 odst. 3 písm. b) (čl. 6-3-b) nebo čl. 5 odst. 3 písm. 4 (čl. 5
4);
3. Rozhodl, že žalovaný zaplatí žalobkyni do tří
měsíce 2 500 (dva tisíce pět set) švýcarských franků za
finanční škody a 12 500 (dvanáct tisíc pět set) švýcarských
franků na náklady a výdaje;
4. Žaloba na spravedlivé uspokojení se zamítá.
16 Dub

Případ Niemietz proti Německu (1992)

Soud jednohlasně rozhodl, že byl porušený článek 8 Úmluvy, rozhodl, že nevzniká zvláštní otázka podle článku 1 Protokolu č.1, a zamítl stěžovatelovu žádost o spravedlivé zadostiučinění.
16 Dub

Případ Michaud proti Francii (2012)

Senát bývalé páté sekce Soudu dospěl jednomyslně k závěru, že uložením povinnosti advokátům informovat o podezření týkající se praní špinavých peněz ze strany jejich klientů nedošlo k porušení práva stěžovatele, advokáta, na respektování soukromého života chráněného čl. 8 Úmluvy.
24 Bře

Info.cz: Pandemie zasáhla i největší právní firmy

Web Info.cz se zaměřil na to, jak se s pandemií koronaviru vyrovnávají velké advokátní kanceláře v Česku. Podle zjištění vyplývajících z rozhovorů s představiteli těchto firem většina z nich přesunula svou činnost do virtuálního prostředí, resp. práce zaměstnanců z domova, a v provozu tak zůstává jen jejich nezbytné ústředí. Advokátní kanceláře se nyní také více potýkají s klientskými dotazy zaměřenými na oblast pracovního práva – plnění jednotlivých smluv, úpravy pracovních poměrů apod. Samy zároveň mnohdy zřídily vlastní specializované koronavirové týmy a připravují se na to, že i u nich samotných mohou nastat problémy se splatností faktur a cash flow.
21 Bře

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí

Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.
14 Bře

Advokatnidenik.cz: Vězeňská služba žádá advokáty o omezení kontaktů s klienty ve vězení

Generální ředitel Vězeňské služby ČR generálmajor PhDr. Petr Dohnal zaslal předsedovi České advokátní komory JUDr. Vladimíru Jirouskovi dopis, v němž v rámci opatření proti šíření nemoci COVID-19 požádal, aby advokáti podle možností dočasně dávali přednost nepřímému kontaktu s klienty, kteří jsou umístěni ve věznicích. Vězeňská služba také zavedla povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů.
20 Úno

Upozornění na neoprávněné požadavky Kontrolní rady ČAK a doporučení Unie advokátů, z.s.

Unie advokátů, z.s., tímto upozorňuje na postup Kontrolní rady a Kontrolního oddělení ČAK v souvislosti s prošetřováním advokátů, na které byla podána stížnost. Zároveň doporučuje advokátům, na které se obrátí Kontrolní rada s žádostí o „vyjádření“, případně o „zaslání stanoviska“, aby Kontrolní radě vydali pouze dokumenty a písemnosti tak, jak jim to ukládá zákon a vnitrostavovské předpisy.