Problematika doručení písemností soudy do datových schránek advokátů či jejich advokátních kanceláří

Podle zákona o advokacii je možno advokacii vykonávat jako samostatný advokát, ve sdružení anebo jako korporace - příkladmo a nejčastěji společnost s ručením omezeným, jejímž předmětem činnosti není nic jiného než právě výkon advokacie. Toto uspořádání dělá ovšem poněkud problémy co se týká komunikace soudů, případně jiných orgánů veřejné moci správními zástupci klientů. Komu mají být zasílány přípisy soudů? Ze které datové schránky má advokát, vykonávající advokacii prostřednictvím korporace, odesílat? Je skutečnost, ze které datové schránky je ta která písemnost odeslána, důležitá pro zachování lhůt? K těmto problémům existuje již několik významných judikátů, které shrnujeme na jednom místě.