Uzavírání dohod o vině a trestu v rámci kárného řízení

Zákon č. 193/2012 Sb. novelizoval zákon č. 141/1961 Sb. (Trestní řád) tak, že v některých případech umožnil uzavírání dohod o vině a trestu. O této skutečnosti referoval i Bulletin advokacie, na příklad v čísle 10/2012.

Trestní řád se analogicky využívá při kárném řízení s advokáty, což je potvrzeno letitou judikaturou soudů i praxí kárných komisí a kárných senátů ČAK. Dohoda o vině a trestu začala být využívána i v kárné praxi.

Na základě dotazu, vzneseného dne 9. 11. 2020 ve smyslu ust. zák. č. 106/1999 Sb. ČAK poskytla v anonymizované podobě tyto dohody o vině a trestu, které zde Unie advokátů, z.s. uveřejňuje. Jedná se o případy:

  • K 65/2019 ze dne 8. 7. 2019
  • K 123/2019 ze dne 27. 11. 2019
  • K 126/2019 ze dne 10. 11. 2020

Dále byly uzavřeny dohody ve věcech K 96/2019 a K 6/2020, které zatím nejsou k disposici.

Kromě toho Unie advokátů, z.s. považuje za vhodné upozornit na rozhodnutí v kárné věci K 55/2017 ze dne 1. 11. 2017. Zde došlo k neoprávněným manipulacím na úschovním účtu, a to ve výši 3.338.300 Kč. Ačkoliv Česká advokátní komora opakovaně deklaruje, že právě neoprávněné zacházení se svěřenými prostředky je nejtěžší kárné provinění, postiženému advokátovi bylo pouze uloženo napomenutí. Kárný žalobce se vzdal práva na odvolání.