Stanovisko Unie advokátů, z.s. k postavení žadatelů o informace

Dne 14. 4. 2022 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek 10 As 542/2021-99, ve kterém se zabýval postavením žadatelů o informace.

Rozvinul zde (zejména v bodech 35 a 36 rozsudku)  úvahu nad definicí pojmu „společenský hlídací pes“. Odkázal se, mimo jiné, na stanovisko Ústavního soudu, který uvedl, že tento (poněkud zvláštní) termín odráží úlohu žadatele o informace při jejím „přijímání a rozšiřování“ veřejnosti. Ústavní soud uvedl, že „zvláštní váhu je třeba přiznat žadatelům novinářům, společenskému kontrolnímu orgánu nebo nevládní organizaci“ (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1378/16, bod 89). Ústavní soud však ve svém dalším nálezu uvedl, že „Tím se ale tato neurčitá množina jistě nevyčerpává, žadatele nelze redukovat jen na osoby, které sdílí své názory tiskem či jinými obdobnými způsoby.“ (nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1378/16, bod 92).

Unie advokátů doslova cituje bod 36 rozsudku Nejvyššího správního soudu, kde je uvedeno:
„[36] Dnes, v době internetu, se drtivá většina informací mnohem snadnějším způsobem komunikuje na webu, v nejrůznějších aplikacích a platformách typu Facebook, Twitter, YouTube, na blogových platformách apod. Právě proto již Nejvyšší správní soud vysvětlil, že tzv. 'společenští hlídací psi' zdaleka nejsou jen profesionální novináři, ale třebas nejrůznější političtí aktivisté, blogeři či podobným způsobem se o veřejné záležitosti zajímající lidé. Lidé, kteří relativně koncentrovaně (ať již v dlouhodobějším časovém horizontu, nebo v širším záběru 'hlídaných' povinných subjektů) do veřejného prostoru jakýmkoli kvalifikovaným způsobem vnášejí informace či názory ohledně fungování veřejného života. Díky tomu může být o těchto věcech zahájena a vedena diskuse, případně se s nimi širší veřejnost alespoň může seznámit (rozsudek NSS ze dne 27. 5. 2020, čj. 2 As 88/2019-29, č. 4044/2020 Sb. NSS, bod 30, z něhož správně vycházel krajský soud). Jako příklad lze uvést novináře Hospodářských novin, který zjišťoval, nakolik povinné subjekty dodržují judikaturu a sdělují informace o platech (rozsudek NSS ze dne 5. 3. 2021, čj. 5 As 440/2019-63, body 35 násl.).“

Uvedená úvaha Nejvyššího správního  soudu, navíc podepřená již standardní judikaturou Ústavního soudu, vedla Unii advokátů, z.s. k úvahám o jejím vlastním postavení. Za situace, kdy ke dni 31. 3. 2022 bylo v seznamech České advokátní komory zapsáno 12.413 aktivních advokátů a 2.729 koncipientů, přičemž neexistuje organizace, jejíž náplní práce by byla ochrana zájmů takto početného společenství, přebírá Unie advokátů, z.s. status „společenského hlídacího psa“, a to ve vztahu ke všem subjektů, jejichž činnost se dotýká postavení advokátů.

Unie advokátů bude pro příště požadovat veškeré informace a bud vystupovat na veřejnosti právě z titulu veřejného zájmu advokátů, kteří ovšem jsou, jak často zdůrazňováno, nedílnou součástí justičního systému. Právě i z tohoto titulu, totiž příslušnosti k celému systému vymáhání dodržování právního řádu, si advokáti dle názoru Unie advokátů, z.s. zvýšenou ochranu svých zájmů a zájem veřejnosti o tuto ochranu zaslouží. Neboť, dlužno se ptáti, když přijdou o svá práva advokáti, jak dlouho ta práva asi vydrží „obyčejným“ občanům? 

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rizeni-pred-spravnimi-soudy-osoba-zucastnena-na-rizeni-svobodny-pristup-k-informacim-namitky-pravo-na-informace-vyuziti-informaci-v-politickem-boji-legitimni-zajem-na-informace-o-platech-v-minulosti.p4355.html