Hlavně důstojně a neadresně!

Dne 5. 9. 2023 odmítl místopředseda Kontrolní rady ČAK stížnost předsedkyně soudu v X, která se domáhala potrestání advokátky K. Samkové za to, že tato veřejně uvedla svůj názor na rozhodnutí soudu a obecně na rozhodování soudů v opatrovnických věcech. Ve svém stanovisku kritizovala soudy za to, že si jsou nedostatečně vědomy zásadních dopadů svých rozhodnutí na život těch, o kterých rozhodují a navíc že opatrovnickým soudcům schází vědomosti z vývojové psychologie, což neprospívá rozsudkům těchto soudů. Předsedkyně soudu považovala vyjádření tohoto názoru advokátky za dehonestující s tím, že případ, na kterém advokátka svůj názor demonstrovala, byl dle názoru stěžovatelky advokátkou zneužit k tomu, aby se zviditelnila. 
Kontrolní rada poukázala ve svém stanovisku na čl. 17 Listinu základních práv a svobod, zaručující svobodu projevu, ovšem zároveň poukázala i na skutečnost, že ve smyslu čl. 17 odst. 4 LZPS jsou advokáti částečně omezení ve svobodě projevu, a to vzhledem k ust. čl. 4 Etického kodexu s odkazem na ust. § 17 Zákona o advokacii.
 
Připomeňme si čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod:
 
"(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti."
 
Připomeňme také čl. 4 Etického kodexu advokacie:

"Čl. 4

Důstojnost a vážnost stavu

1) Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat k důstojnosti a vážnosti advokátního stavu."

A pro jistotu také § 17 zákona o advokacii:

"§ 17

Advokát postupuje zejména při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu; za tím účelem je zejména povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže stanoví stavovský předpis.“

Unie advokátů, z.s., je i nadále přesvědčena o tom, že výklad §17 ZAK a čl. 4 Etického kodexu advokáta způsobem, jak to činí Kontrolní rada ČAK, znamená nepřiměřené a nedůvodné zužování svobody slova advokátům, a to zejména s ohledem na skutečnost, že pojem "důstojnost advokáta" je dána subjektivním pocitem každého posuzovatele. Ani Česká advokátní komora dosud nenalezla jednoznačný obsah či snad dokonce definici pojmu advokátní  "důstojnosti".  Je také otázka, do jaké míry je tento požadavek na důstojnosti advokátů, který byl zakotven v sociální struktuře 19. století, relevantní pro advokáty ve století 21. 

Na druhou stranu je nutno stanovisku Kontrolní rady přiznat (a Unie advokátů, z.s., tak činí s radostí), že alespoň v dalším směru Kontrolní rada podpořila svobodu projevu, a to dokonce i svých vlastních členů. Unie advokátů konstatuje s potěšením, že ČAK vzala na vědomí rozsudek MS v Praze ze dne 10. 10. 2018, sp. zn.  9 Ad 10/2015, dle kterého  je nutno přihlédnout k tomu, zda se jedná o kritiku rozhodnutí nebo kritiku osoby. A dále, že kritika soudního rozhodnutí se těší zvýšené ochraně, neboť nelze připustit, aby vydaná rozhodnutí nepodléhala jakékoliv kritice či polemice.

Unie advokátů, z.s. konstatuje, že je smutné, že předsedkyni soudu, která byla v dané věci stěžovatelkou, nejsou známy judikáty z oblasti, do které podala stížnost a zřejmě jí ani nestálo za to - anebo ji vůbec ani nenapadlo - že by snad mohla pohlédnout do některého z informačních systémů, které nutně musí mít jako soudkyně a dokonce předsedkyně soudu volně k disposici. Unie advokátů, z.s. využívá v této situaci Českou advokátní komorou zdůrazněné právo na svobodu projevu a konstatuje, že s výjimkou specializovaných senátů správních soudů je dle poznatků UA povědomí obecných soudů o advokátním právu... značně omezené. Možná by stálo z to, aby Justiční akademie zvážil alespoň mírné vzdělání soudců na dané téma - když už je ta advokacie součástí justičního systému země, že.