Česká advokátní komora se zastala svobody slova

Dne 24. 8. 2022 obdržela Česká advokátní komora stížnost na advokáta JUDr. Jindřicha Rajchla, dle které se měl dopustit šíření poplašných zpráv, když svým jednáním rovněž vyvolává ve společnosti nenávist a strach. Původně nedoložené tvrzení stěžovatelka v průběhu prověřování JUDr. Rajchla doplnila různými internetovými odkazy.
Na základě svého šetření dospěla Kontrolní rada České advokátní komory k závěru, že „z vybraných projevů

advokáta dostupných na internetu nelze dovodit, že by se dopustil konkrétního výroku nebo jednání, kterým by překročil závažným způsobem meze poctivého, čestného a slušného jednání v širším smyslu, meze svobody projevu advokáta, které byly vymezeny judikaturou.“

Dále Česká advokátní komora odkázala na svobodu projevu, která je chráněna Ústavou a uvedla, že „... Ústavní soud opakovaně konstatoval, že právo na svobodu projevu a právo na informace jsou jedním z úhelných kamenů demokratického státu, neboť teprve svobodné informace a jejich výměna a svobodná diskuse činí z člověka občana demokratické země.“

S tímto stanoviskem České advokátní komory se Unie advokátů, z.s., zcela ztotožňuje a vyjadřuje naději, že Komora bude podobným způsobem hodnotit i další udání snaživých občanů, kteří si osobují právo na jediný výklad pravdy.

Nad rámec odpovědi ČAK JUDr. Rajchlovi Unie advokátů, z.s. upozorňuje na další judikaturu zejména Nejvyššího správního soudu, dle které musí kárně stíhané jednání advokáta mít alespoň minimální návaznost na advokátní praxi.

Unie advokátů, z.s., konstatuje, že advokáti se historicky – a to zdaleka nejen v Českých zemích – zajímali a aktivně vstupovali do politiky i obecně veřejného prostoru. Stížnosti, posílané některými osobami proti nim na Českou advokátní komoru jsou evidentně zneužíváním skutečnosti, že se jedná o advokáty a nelze tato udání vnímat jinak než jako snahu o vyloučení advokátů z veřejného prostoru. Tyto „stížnosti“ – ve skutečnosti sprostá udání na politické odpůrce – považuje UA za důkaz neschopnosti „stěžovatelů“ akceptovat demokratická pravidla občanské společnosti a za důkaz jejich mravní pokleslosti.