Zfalšovaná závěť za 35 milionů – exekutor dostal vězení, notář podmínku

V souvislosti s trestním stíháním advokátů JUDr. Aleše Zemana, č. ČAK 02167, který je stále veden jako aktivní advokát, a JUDr. Jaroslava Trunečka, č. ČAK 12011, který je veden jako vyškrtnutý, v souvislosti s jejich nepravomocným odsouzením za falšování závěti, připomínáme:

Podle § 8 Zákona o advokacii, odst. 1) Ze seznamu advokátů vyškrtne Komora toho, 

b) kdo byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem advokacie, 

c) kdo byl pravomocně odsouzen za jiný úmyslný trestný čin, než je uveden v písmenu b), nebo kdo byl za trestný čin uvedený v písmenu b) odsouzen k jinému trestu než nepodmíněnému trestu odnětí svobody, pokud tato trestná činnost ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie,

Podle § 9 odst. 2 písm. a) Zák. o advokacii

(2) Komora může pozastavit advokátovi výkon advokacie,

a) byla-li na něho v trestním řízení podána obžaloba, návrh na schválení dohody o vině a trestu nebo návrh na potrestání pro úmyslný trestný čin, anebo bylo-li proti němu pro takový trestný čin zahájeno trestní stíhání a skutečnosti nasvědčující tomu, že byl takový trestný čin spáchán, ohrožují důvěru v další řádný výkon advokacie tímto advokátem; výkon advokacie může být z těchto důvodů pozastaven nejdéle do dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí.

Představenstvo tedy s největší pravděpodobností muselo projednávat pozastavení výkonu advokacie pro JUDr. Zemana, avšak zjevně dospělo k závěru, že jednání jmenovaného neohrožuje důvěru v další řádný výkon advokacie, takže výkon advokacie jmenovanému nepozastavilo a teď se čeká na pravomocné rozhodnutí v tr. řízení. 

Unie advokátů, z.s. vyslovuje svůj upřímný údiv nad tím, jak je možné, že falšování právních listin, ke kterému evidentně došlo při výkonu advokacie, neohrožuje dle ČAK důvěru pro další řádný výkon advokacie... Unie advokátů, z.s. pravidelně vznáší námitky proti řadě kárných řízení, která probíhají pro jednání advokátů, které naprosto nesouvisí s advokátní činností, ovšem v tomto případě je přesvědčena, že takováto trestná činnost - ba i podezření z ní - je s výkonem advokacie naprosto neslučitelná.

Zfalšovaná závěť za 35 milionů. Exekutor dostal vězení, notář podmínku - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)