Zápis z 15. schůze představenstva České advokátní komory

Přinášíme zápis z 15. schůze představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 6. - 7. března 2023

Na 15. schůzi představenstva ČAK byla mimo jiné pod bodem 7c) projednána ekonomická analýza kárného řízení, kterou předložil JUDr. Herblich.

Předseda kárné komise předložil analýzu nákladů na kárné řízení s návrhem na zvýšení náhrady nákladů kárného řízení na 10 000 Kč nebo 12 000 Kč, v obou variantách zvýšené o 2000 Kč,  je-li v kárném řízení přibrán znalec. Hlasování bylo odloženo na duben. Unie advokátů, z.s. sděluje, že již nyní má vážné pochybnosti o nezávislosti kárných řízení, ovšem zvýšení "úhrady nákladů" tuto nedůvěru v oprávněnost vybírání takto vysokých částek ještě prohlubuje. 

 Již nyní jsou částky za kárné řízení jsou již tak vysoké, že dle názoru UA přinášejí ČAK další profit. Za těchto okolností ovšem může docházet k situacím, kdy ČAK, která usiluje o navýšení nejrůznějších plateb od svých členů, bude mít  na kárném odsouzení svého člena zájem. Je otázka, zda za této situace nevzniká na straně České advokátní komory problém systémové podjatosti. Unie advokátů, z.s. připomíná, že na posledním sněmu byl zrušen strop pro výši náhrad za výkon funkce, takže čím víc kárných řízení tím vyšší odměny pro členy senátů, případně též kárného žalobce. V souvislosti se zrušením "stropu" na odměny pak vychází jako nikoliv vyloučené, že z kárného řízení se stal či se má stát pro Českou advokátní komoru výdělečný podnik. UA upozorňuje, že částky, navrhované předsedou kárné komise přesahují i náklady přestupkového řízení. UA žádá ČAK, aby zápis doplnila o předloženou ekonomickou analýzu,  když nepřipojení této údajné analýzy zcela devalvuje jakoukoliv možnost byť i jen porozumění, na základě čeho a proč hodlá představenstvo ČAK hlasovat.

Příloha Size
zápis z 15. schůze představenstva.pdf 323.32 KB