Ve dnech 9. - 10. 10. 2023 se uskutečnila 20. schůze představenstva ČAK

I tentokrát poreferujeme jen krátce o tom, co nás v zápisu zaujalo:

1) Představenstvo ČAK odhlasovalo zaslání dopisu s vyjádřením solidarity kolegům z Izraele. Toto hlasování proběhlo v poměru
8-0-0. Jak vyplývá ze zápisu, předseda ČAK, který následně dopis podepsal a odeslal, přidal do dopisu na první místo podporu státu Izrael. O tomto bodu však představenstvo nehlasovalo. Tím ovšem stanovisko
ČAK zcela zpolitizoval a navíc způsobem, kterým o textu představenstvo nerozhodovalo. Jak by takové hlasování dopadlo přitom není zřejmé, neboť rozhodnutí o vyvěšení izraelské státní vlaky na budovu Kaňkova paláce bylo přijato nikoliv jednoznačně, totiž poměrem hlasů 5-1-2. Vyvěšením vlajky Státu Izrael, nikoliv tedy izraelské advokátní komory, dle názoru Unie advokátů, z.s., ČAK opustila svou úlohu nepolitické advokátní komory, jíž přísluší jediná pravomoc, a to dohled nad řádným výkonem advokacie advokáty, a zapojila se do politiky. Unie advokátů, z.s. připomíná fakt, že názor ČAK může být v rozporu s usneseními OSN, což by dle názoru Unie měla ČAK zohledňovat. Dále Unie advokátů, z.s. připomíná neblahé důsledky, které nastaly i pro samotné advokáty vždy, kdy se ČAK zapojila do "politického dění".  Unie advokátů, z.s., nabádá Českou advokátní komoru k politické zdrženlivosti. 
 
2) V bodu 2e zápisu představenstvo uvádí, že novela advokátního tarifu, tedy rozuměj navýšení odměn advokát po 17 letech má být odůvodněno dostupností advokátních služeb. Představenstvo upozorňuje na "stárnutí advokátů" a na fakt, že v některých okresech nepůsobí žádný koncipient. Tento stav je dle Unie advokátů, z.s., shodný s lékaři: i u nich populace stárne a mládež odchází za lukrativním zaměstnáním mimo republiku nebo do jiných oblastí, kde nemá zcela protiústavně nařízeny prakticky neplacené směny. Zde ovšem odchod advokátů z advokacie podporuje samotná Česká advokátní komora, a to naprosto absurdním nárůstem administrativy. Příkladmo: elektronická kniha úschov vůbec není způsobilá zamezit zpronevěrám z úschovních účtů. Je to jen a pouze mediální gesto aby se zdálo, že ČAK něco proti těm členům, kteří se této trestné činnosti dopustí, něco dělá. Ve skutečnosti je to pouze administrativní zátěž  pro tisíce advokátů. Nárůst administrativy související s AML a GDPR nemá vůbec smysl komentovat... Posledním "výkřikem do tmy" pak je idea vyhotovení "registru plných mocí". Těch advokáti přijímají tisíce - denně. Jaký účel má být takovéhoto registru, na požadavek jehož vzniku se nezmohla nikdy ani KSČ? Co na to mlčenlivost advokátů - a mlčenlivost těch, kteří tento registr budou případně spravovat?  Stále se rozšiřující  administrativní zátěž advokátů přímo nahrává pokoutnému poskytování právních služeb (jak se již za nezájmu České advokátní komory děje prostřednictvím "odborové organizace" Liberi a dalších "odborových organizací, které poskytují "právní služby svým členům" v oblasti rodinného (!!!) práva). Působit proti své vlastní činnosti a svým vlastním členům, toť skutečné unikum i v takové organizaci, jako je ČAK.
 
3) Představenstvo opět jednalo o vybavení prostor v paláci Dunaj, nevypověditelně pronajatých na 30 let. V současné době - dle zápisu z představenstva -  uzavřela ČAK dodatek ke smlouvě na vybavení prostor paláce, spočívající v limitaci smluvních pokud zhotoviteli za prodlení. Tedy jednoznačně v neprospěch ČAK. Unie advokátů, z.s. jen doufá, že následkem série smluv uzavřených ohledně paláce Dunaj se ČAK nedostane do takových problémů, že nakonec přijde i o Kaňkův palác...
 
4) Došlo také  ke zvýšení pojistného o 500 Kč. Není známo, že by ČAK vyhlásila na pojištění advokátů výběrové řízení. Česká Generali zvyšuje pojištění všude. U aut - příkladmo - již došlo k takovému zvýšení, že najít výhodnější pojištění automobilu než u České Generali je otázkou několika kliků na počítači. Proč ČAK nevedla jednání s jinými pojišťovnami? Hromadné pojištění advokátů je přece takový balík, že  jistě některá méně "renomovaná" pojišťovna by hledala způsob, jak tak významnému klientovi vyjít vstříc. Mimochodem by bylo zajímavé, kdyby Česká Generali předložila představenstvu ČAK přehled vyplacených pojistných událostí v tom kterém roce.  Není známo že by ČAK podobný přehled kdy vůbec chtěla. Přitom pro sjednávání pojištění jsou znalost pojistné matematiky a hlavně výsledků pojištění zcela zásadními vstupními informacemi. Že by třeba příště?
 
5) Stále kvoká - stále kvoká... Na květnové schůzi měl být předložen materiál na téma "meze loajality advokáta k advokátnímu stavu." Dle zápisu z říjnového zasedání představenstva se na materiálu stále pracuje - stále pracuje... Že by příliš výbušné téma?