Stanovisko Unie advokátů, z.s. ke zrušení 1. Interpelačního dne ČAK

Na den 16. září 2020 svolala Česká advokátní komora „První interpelační den“, tedy velké setkání členů České advokátní komory s čelnými představiteli ČAKu, totiž předsedou JUDr. Vladimírem Jirouskem, místopředsedkyní JUDr. Monikou Novotnou, JUDr. Radimem Miketou, Mgr. Robertem Němcem, LLM a JUDr. Tomášem Sokolem. Dále se měli „otázek a odpovědí“ účastnit předseda odvolací kárné komise JUDr. Bohuslav Sedlatý, předseda kárné komise JUDr. Tomáš Herblich, předseda kontrolní rady JUDr. Jan Mikš a ředitelka pobočky ČAK v Brně JUDr. Irena Schejbalová.

Advokáti projevili tak velký zájem o setkání s představiteli ČAKu, že se celá akce přesunula do Multifunkční Galerie Mánes, která má rozlohu 312 m2, takže i když přesný počet zájemců o účast na Prvním interpelačním dnu není znám, je možno předpokládat, že počet přihlášených advokátů mohl dosáhnout čísla 150 osob, ba i více. Takový zájem o akci Komory mezi „prostými členy“ je nevídaný a lze z něj usuzovat, jak moc komunikace mezi vedením a členskou základnou chybí.

Bohužel, dva dny před konáním očekávané akce, totiž 14. září, přišel registrovaným účastníkům setkání z ČAKu e-mail, že uvedená akce se ruší, respektive „posouvá“, a to z důvodu, že „epidemiologická situace související s COVIDEM-19 je minimálně v Praze v tuto chvíli velmi problematická a není v našich silách zajistit opravdu všem stoprocentní bezpečnost.“

Starost pořadatele – České advokátní komory – o zdravotní bezpečnost svých členů je chvályhodná a Unie advokátů, z.s. rozhodně nepatří mezi „rebely“, kteří považují nošení roušky za omezování osobní svobody. Přesto se domnívá, že zrušení Prvního interpelačního dne nebylo na místě. V současné době totiž platí z protiepidemiologických opatření, které by se na První interpelační den vztahovaly, pouze povinné nošení roušek uvnitř budov s tím, že maximální počet zúčastněných může být 500 osob. Unie advokátů, z.s., je přesvědčena, že kolegové advokáti by se rádi podrobili veškerým i nepovinným opatřením, jen aby se mohli této události zúčastnit. Situace navíc podle Unie advokátů, z.s. nevypadá tak, že by se mohl První interpelační den uskutečnit v dohledné době, a naopak se přiklání k názoru těch odborníků, kteří se domnívají, že epidemie se bude ještě dlouhou dobu šířit a opatření, která bude nutno přijmout, budou nepoměrně drastičtější než ta, která musela být na obyvatelstvo uvalena nyní. Je tedy možné, že 16. 9. 2020 nebyl den, kdy již nebylo možno První interpelační den uskutečnit, ale naopak byl na období dlouhých měsíců možná jedním z posledních dnů, kdy takovéto setkání uskutečnit možné bylo.

Unie advokátů, z.s. se důvodně obává, že omezení shromažďování osob bude pokračovat ještě řadu měsíců, že bude pravděpodobně ještě podstatně striktnější než nyní, a že coronavirová epidemie je způsobilá ohrozit i konání Sněmu ČAK, který se má uskutečnit v září 2021.

Unie advokátů, z.s. proto vyzývá Českou advokátní komoru, aby již nyní začala intenzivně připravovat opatření, která by umožnila konání sněmu České advokátní komory i v případě pokračující pandemie. Unie advokátů, z.s. je přesvědčena, že Česká advokátní komora by měla iniciovat a zajistit urychlené projednání změny zákona o advokacii tak, aby nové znění zákona umožnilo účast na sněmu on-line, přičemž hlasování by proběhlo v elektronické formě. Pro takovou iniciativu je Unie advokátů, z.s. připravena České advokátní komoře poskytnout veškerou svou odbornou pomoc.

Unie advokátů, z.s.