Stanovisko Unie advokátů, z.s. k některým bodům programu, projednávaným na 10. zasedání představenstva ve dnech 10. - 11. října 2022

Unie advokátů, z.s. vyjadřuje své znepokojení nad některými usneseními, která představenstvo ČAK přijalo na svém 10. zasedání.

Za velmi nešťastné považuje Unie advokátů, z.s. rozhodnutí představenstva zřídit "advokátní vyznamenání", která jak svou formou, tak obsahem navozují možnost velmi snadné záměny ze státními vyznamenáními, udělovanými dle zák. č. 157/1994 Sb., Zákona o státních vyznamenáních. Unie advokátů, z.s. je toho názoru, že ČAK by se měla podobných jednání zdržet, neboť přesahují pravomoci Komory a jsou matoucí. UA připomíná, že tvorba návrhu i těchto "řádů" je spojeno s náklady, které jsou beze zbytku hrazeny z členských příspěvků advokátů, jejichž určením je ovšem "na činnost komory". Je tedy otázka, zda tyto náklady lze považovat za "účelně vynaložené".

Za zcela nepřijatelný považuje Unie advokátů, z.s. návrh člena představenstva Petra Tomana, který byl schválen všemi devíti přítomnými členy představenstva, (!!!) a to "návrh na zřízení pobočky/stálého zastoupení ČAK na území nově připojeného Královce, dříve Kaliningrad, ještě dříve Königsberg. K tomu dr. Chaloupková uvádí, že ČAK již deklarovala svoji připravenost umožnit kolegům z Královce účast na virtuálním sněmu ČAK.“  Unie advokátů, z.s. připomíná, že „připojení Královce k ČR“ vzniklo dne 11. 10. (tedy ve stejný den, v jakém jednalo představenstvo ČAK) na demonstraci před velvyslanectvím Ruské federace „coby protest proti postupu Ruska, které narychlo uspořádalo v okupovaných částech Ukrajiny mezinárodně neuznaná hlasování“. (K tomu viz příkladmo: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-pred-ruskym-velvyslanectvim-v-praze-se-rozhodlo-o-pripojeni-kralovce-k-cesku-40411148)

 Unie advokátů chápe, že na demonstracích může být takovéto prohlášení případné, ale považuje za zcela vyloučeno, aby se jím, navíc v této formě, připojovala Česká advokátní komora. Bez ohledu na mezinárodní a politickou situaci je totiž Kaliningrad stále – a to mezinárodně uznávanou – součástí Ruské federace, takže z pohledu mezinárodního práva nelze usnesení představenstva ČAK hodnotit jinak než jako schvalování agrese proti jinému státu, a to bez ohledu na to, jakého porušení mezinárodního práva se tento kritizovaný stát eventuálně sám dopustil. Členové České advokátní komory jsou orgány Komory opakovaně nabádání a vyzývání (a za nedodržení tohoto trestání) k zachovávání důstojnosti advokátního stavu. Unie advokátů, z.s. je přesvědčena, že totéž platí i pro orgány ČAK a k tomuto také představenstvo ČAK vyzývá.

Unie advokátů, z.s. připomíná, že Česká advokátní komora je stavovskou organizací a měla by se zdržet politických vyjádření, za kteréžto uvedené „usnesení o zřízení pobočky ČAK v Kaliningradu“ považuje. UA připomíná, že v moderní historii se Česká advokátní komora dvakráte podvolila politickému nátlaku a přijala politická rozhodnutí (a to v případě řešení členství v ČAK židovských advokátů a dále členství řady advokátů po převzetí moci komunistickým režimem v Únoru 1948) a ani jedno toto politické jednání ČAK nelze považovat za šťastné. I z tohoto hlediska nabádá Unie advokátů, z.s. Českou advokátní komoru k politické zdrženlivosti.