Stanovisko Unie advokátů, z.s. k neexistenci sbírky kárných rozhodnutí ČAK

Stejně jako v případě webu ČAK bylo jeho vytvoření součástí volebního programu posléze zvítězivšího vedení, stejný osud má i slib současného i minulého vedení ČAK ohledně zveřejňování kárných rozhodnutí tak, aby byla vytvořena ucelená sbírka. Jejím účelem by měla být především preventivní úloha, kdy zveřejnění jednotlivých rozhodnutí by rozhodně přispělo k tomu, aby advokáti lépe chápali své povinnosti ohledně výkonu advokacie a vyhnuli se – někdy nechtěným – pochybením, za která jsou následně pro ně překvapivě kárně stíháni.

Jaká je situace nyní? Jednoduše řečeno, sbírka kárných rozhodnutí na webu ČAK prostě není. Na rozdíl od minulých let, či spíše minulého desetiletí není ani vydávána sbírka kárných rozhodnutí v tištěné formě.

Česká advokátní komora má na své webové stránce přehled některých kárných rozhodnutí, což je možno dohledat pod: CAK – komora – orgány komory – Kárná komise. Pod textem, pojednávajícím o činnosti Kárné komise je možno nalézt další odkazy, a to

 

V nadějně znějícím odkazu „judikatura“ je však obsažena pouze “právní věta“, a to k případu, který byl již uveřejněn v Bulletinu advokacie, na který také „právní věta“ odkazuje.

Představenstvo již opakovaně slibovalo, že „postupně“ uveřejní kárnou judikaturu k vyhledávání elektronicky na web. Toto stále není možné. Unie advokátů, z.s. konstatuje, že dle jejích zjištění se nejedná o náhodu, ale o systémový přístup ČAK, která svá rozhodnutí tají. Na základě dotazu, podaného dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ČAK poskytuje pouze a jenom konečná rozhodnutí, tedy rozhodnutí druhoinstanční. Z těchto konečných potvrzujících rozhodnutí však není patrná nosná úvaha a odvolací senát se v nich pravidelně jen odkazuje na prvoinstanční posouzení se kterým se ztotožňuje. Existují i taková rozhodnutí kárných senátů, ze kterých již skutečný stav vůbec nelze zjistit. Na příklad nejdříve dojde ke zproštění z kárné žaloby, následně dojde k zrušení a vrácení se závazným názorem odvolacího kárného senátu, že advokát je kárně vinen a následně již „konečné“ prvo- i druhoinstanční rozhodnutí odkazuje na první kasační rozhodnut odvolacího senátu, aniž by byla popsána celá věc.

Jinými slovy, v konečných kárných rozhodnutích – na rozdíl od rozsudků – často chybí popis nosných právních úvah a závěrů, přičemž k uchopení daného problému je třeba znát i ta mezitímní rozhodnutí. Ani v takovýchto případech se však nelze domoci získání všech těchto rozsudků tak, aby bylo možno kárně stíhaný skutek právní úvahy kárných senátů rekonstruovat.

Navíc i na základě žádostí ČAK poskytuje pouze různě anonymizovaná rozhodnutí kárných senátů, ačkoliv tak činí evidentně v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2018, sp. zn. 4 As 330/2018–57, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl, že nejen jména členů kárných senátů, ale i jméno kárně stíhaného advokáta má být poskytnuto žadateli v plném rozsahu.

Unie advokátů, z.s. proto v y z ý v á Českou advokátní komoru, aby urychleně splnila slib svých představitelů a alespoň advokátům v rámci již existující neveřejné části webových stránek České advokátní komory zpřístupnila veškerá rozhodnutí kárných senátů.

Unie advokátů, z.s.

K žádosti o vydání neanonymizovaného kárného rozhodnutí na advokáta