STANOVISKO UNIE ADVOKÁTŮ, z.s. k návrhu politické strany „Piráti“ ve věci umožnění nahlížení do elektronických spisů advokátům

Unie advokátů, z.s. plně podporuje návrh Pirátů, aby soudy umožnily advokátům on-line přístup do spisů v agendě Centrálních platebních rozkazů a aby byly zavedeny navzájem kompatibilní standardy elektronického podpisu.

Dne 6. 8. 2019 přinesl mimo jiných i server Česká justice zprávu, že Česká advokátní komora nepodpoří návrh politické strany „Piráti“. (viz: https://www.ceska-justice.cz/2019/08/cak-nepodpori-piratsky-navrh-elektronizaci-soudnich-spisu-podle-michalka-skodi-advokatum/
Návrh „Pirátů“ spočívá v tom, že by soudy umožnily advokátům nahlížet do spisu v agendě „Centrální platební rozkaz“ na dálku on-line stejně, jako to už udělal u svých spisů Ústavní soud. „Piráti“ chtějí také zavést standardy elektronického podpisu tak, aby byly navzájem kompatibilní. Česká advokátní komora návrh „Pirátů“ odmítla s tím, že „nic neřeší“ a nejde o problém legislativní, ale technologický. Starostí České advokátní komory též bylo, co by se stalo s „mnohaletým, byť zatím neukončeným úsilím řady týmů ve státní správě, které usilují o totéž“.

Unie advokátů, z.s. především vyslovuje svou lítost nad tím, že i politická strana „Piráti“ propadla obecně přijímanému omylu, že úkolem České advokátní komory je obhajoba zájmů advokátů. Unie advokátů, z.s. znovu připomíná, že toto není úkolem České advokátní komory. Zákonem ustavená Česká advokátní komora plní úkoly veřejné moci v oblasti advokacie a obhajoba zájmů advokátů není úkolem veřejné moci. Z tohoto hlediska je starost ČAKu o to, co bude s jinými orgány veřejné moci, tedy „týmy ve státní správě“, které se snaží o elektronizaci justice, zcela pochopitelná a stejně tak je pochopitelné, že tuto starost ČAK vyjadřuje přednostně, aniž by se starala o zájmy svých členů.


Především k meritu věci, tedy k otázce nahlížení do spisu, Unie advokátů, z.s. sděluje, že dle jejího názoru je situace značně tristní. K nahlédnutí do spisu je nutno se objednat zpravidla několik dnů předem a přizpůsobit se prostorovým a časovým možnostem soudu. Dle názoru Unie je tento stav v rozporu s právem každého účastníka řízení na spravedlivý proces, který zahrnuje mimo jiné i možnost kdykoliv se seznámit s obsahem spisu. Unie advokátů chápe organizačně – technické problémy soudů, avšak právě s ohledem na ně je přesvědčena, že by měly být využity naprosto všechny dostupné způsoby, aby se práce nejen advokátů, ale především soudů urychlila a tím i zlevnila. Lepší organizací nahlížení do spisu dojde ke zlevnění advokátních služeb, tedy k zajištění lepšího přístupu ke spravedlnosti pro všechny občany. Unie advokátů, z.s. připomíná, že zajištění práva na účinnou a dostupnou právní pomoc bez diskriminace účastníků řízení s ohledem na jejich majetkové poměry je povinností státu, ke které se zavázal mezinárodními smlouvami. Je proto s podivem, že jakákoliv součást veřejné moci, včetně České advokátní komory, možnost byť i sebemenšího zlepšení odmítá.


Unie advokátů, z.s. připomíná, že není nutno vždy vše vynalézat od samého prvopočátku a připomíná jak České advokátní komoře, tak politické straně Piráti, že na příklad v Izraeli je veškerá justice plně digitalizována a jsou vytvořeny systémy on-line přístupů do spisů včetně vyřešení bezpečnostních prvků. Dne názoru Unie je zcela lhostejné, zda je problém s dálkovým přístupem do spisů technický či legislativní: je nutné s tímto problémem pohnout a je pouze otázka politické vůle tak učinit. Z tohoto důvodu Unie advokátů, z.s. doufá, že Česká advokátní komora změní svůj názor na iniciativu politické strany „Piráti“, a ti naopak vezmou připomínky České advokátní komory vážně a využijí je ke zlepšení svého návrhu, který Unie advokátů, z.s. plně podporuje.


10. 8. 2018, Unie advokátů, z.s.