Stanovisko Unie advokátů č.2 k zastupování v kárných řízeních

Kárná řízení proti advokátům se řídí zákonem o advokacii č. 85/1996. Kromě toho se ovšem řídí nejrůznějšími „zvyklostmi“, které se advokát dozvídá až v okamžiku, kdy je kárně stíhán.

Na základě jednoho takového „zvyku“ je naprosté odmítnutí možnosti nahrávat si kárné řízení. Česká advokátní komora opakovaně toto kárně projednávaným advokátům odmítla s odůvodněním, že řízení je neveřejné. Dle názoru Unie advokátů tímto Česká advokátní komora úmyslně ignoruje ust. § 88 odst. 1 Občanského zákoníku, který zní:

„(1) Svolení (k pořízení obrazového či zvukového záznamu, vis ust. § 84OZ) není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob“.

Právo na spravedlivý proces a jeho přezkoumatelnosti je základním lidským právem, které se plně vztahuje i na kárné řízení. Přesto nahrávání průběhu kárného řízení není kárně projednávanému advokátovi umožněno, a to ani pro jeho osobní potřebu. Je na místě se obávat, že tajně pořízený záznam z kárného jednání a následná obrana advokáta pomocí tohoto záznamu by byla Českou advokátní komorou posouzena jako další přestupek, který by mohl vést k další penalizaci advokáta.

Za této situace Unie advokátů doporučuje kárně stíhaným advokátům, aby VŽDY se nechali zastoupit při projednávání své kárné věci a nechodili na kárné řízení sami.

Unie advokátů bude zprostředkovávat právní zastoupení kárně stíhaných advokátů a s požadavkem na právní zastoupení v kárném řízení je možné se na Unii advokátů obrátit. Unie advokátů se domnívá, že toto právní zastoupení by měli advokáti poskytovat svým kárně stíhaným kolegům bezplatně. Zároveň považuje za fér, aby kárně stíhaní právně zastoupení advokáti pak poskytli právní zastupování za stejných podmínek svým dalším kárně stíhaným kolegům.