Stanovisko Ministerstva spravedlnosti týkající se výkonu právnických profesí

Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti o přijetí krizových opatření týkajících se prevence šíření koronaviru vládní usnesení ze dne 14. března 2020 nedopadá na na služby poskytované notáři, advokáty, soudními exekutory a insolvenčními správci. V rámci činnosti těchto profesí totiž v jejich sídlech nedochází k shromažďování většího množství osob a nevzniká tak ani zvýšené riziko šíření infekce, jemuž má předejít krizové opatření. Ministerstvo též připomnělo, že aplikací krizového opatření na předmětné prostory by mohla být nepřípustně dotčena realizace Listinou základních práv a svobod zaručeného práva na právní pomoc. Zároveň však doporučilo vykonavatelům dotčených profesí přijmout vhodná opatření k vyloučení či omezení rizika v rámci výkonu jejich činnosti.

Doporučuje se zejména zvážit, zda mohou být jednotlivé úkony této činnosti s ohledem na jejich povahu, příslušnou právní úpravu a všechny relevantní okolnosti věci provedeny distančně (například prostřednictvím elektronické komunikace, telefonicky či jiným vhodným způsobem omezujícím osobní styk), případně zda může být jejich provedení odloženo na dobu po skončení nouzového stavu, aniž by tím došlo ke zmaření soudního či jiného jednání, promlčení nebo prekluzi práv, marnému uplynutí lhůty anebo jinému nepříznivému následku.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti na webu Advokátního deníku: https://advokatnidenik.cz/2020/03/16/ovid-19-stanovisko-ministerstva-spravedlnosti-tykajici-se-vykonu-pravnickych-profesi/