Stanovisko k neúčelnosti regulace „náboru klientů“ pravidly ČAK

Unie advokátů, z.s., upozorňuje na zveřejnění dalšího (anonymizovaného) rozhodnutí, které ČAK vedla pod spisovou značkou K 6/2020. Toto kárné řízení považuje Unie advokátů za specifické v několika směrech: předně podnět k tomuto řízení podalo Ministerstvo spravedlnosti, což je samo o sobě neobvyklé.

Rozhodnutí najdete také na našich stránkách.

Z popisu případu je zřejmé, že kárně stíhaný kolega využíval jistého „zprostředkování“ k náboru klientů v insolvenčním řízení ve formě spolupráce s jistou společností, která měla k potenciálním klientům lepší přístup. Přes tuto činnost byl kolega zproštěn kárné obžaloby. Unie advokátů, z.s. se rozhodně nedožaduje potrestání kárně stíhaného a osvobozeného kolegy advokáta, ale považuje za nutné upozornit, že právě tento případ dobře demonstruje neúčelnost regulace „náboru klientů“ pravidly ČAK. Dnes je právní systém tak složitý, že je velmi obtížné pro klienta najít skutečně specializovaného advokáta. Na příklad rozdělení „specializace“ tak, jak je uvedeno v matričních údajích vedených ČAK, které jsou i dostupné na webových stránkách ČAK, je naprosto nedostatečné. Jedná se totiž o tak povšechné rozdělení „specializace“, že osobě, která hledá specializovanou právní pomoc, v podstatě nemůže pomoci. Současná právní úprava „reklamy“ Českou advokátní komorou tedy jde jednoznačně proti zájmům těch, kteří právní pomoc vyhledávají, ale i advokátů, kteří s potenciálními klienty, kteří je osloví a požadují od nich služby mimo rámec jejich specializace, musí ztrácet čas. Unie advokátů v y z ý v á  Českou advokátní komoru k úpravě vnitrostavovských pravidel a žádá, aby ČAK zrušila svůj zákaz cíleného oslovování potenciálních klientů. V dnešní době, kdy ekonomický subjekt prakticky nemůže přežít  bez propracované marketingové strategie a reklamy, je přístup ČAK, která považuje a hodnotí nabízení právních služeb konkrétním subjektům jako „advokáta nedůstojné podbízení se“, zcela zjevným anachronismem. Tento způsob regulace poskytování právních služeb ignoruje fakt, že výkon advokacie je podnikatelská činnost, provozovaná ze strany advokáta za účelem dosahování zisku. Kromě toho ovšem poskytování právních služeb spoluvytváří standardy právního státu, tedy má veřejnoprávní přesah. Současná úprava zákazu nabízení právních služeb naplňování nejen prvního účelu výkonu advokacie (tedy dosahování zisku ze strany advokáta), ale i druhého účelu výkonu advokacie (tedy vytváření standardů právního státu) jednoznačně brání. Změna tohoto přístupu ze strany ČAK je tedy žádoucí nejen kvůli advokátům, ale též pro blaho odběratelů právních služeb.