Prohlídky advokátů při vstupu do soudní budovy v lednu 2022 skončí

(Přebíráme informaci z Advokátního deníku)

Neděje se tak na našich webových stránkách často, ale nyní s potěšením přebíráme článek, uveřejněný dne 29. 11. 2021, o novele zákona o soudech a soudcích. Jsme potěšeni, že kolega Tomáš Sokol již nebude vystaven nebezpečí, že bez pásku mu spadnou kalhoty či že se nedostane do budovy soudu, a my ostatní jsme rádi, že se budeme moci prořítit justičním stanovištěm zase o trochu rychleji.

Od 1. ledna 2022 nabude účinnosti novelizace § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, spočívající v doplnění stávajícího znění. Toto nové a z pohledu advokacie významné ustanovení by po letech méně či více úspěšných intervencí konečně mělo v rámci České republiky odstranit nedůstojné prohlídky advokátů při vstupech do soudních budov a přispět k odstranění nerovností justice v přístupu ke státním zástupcům na straně jedné a advokátům na straně druhé.

Stávající znění: „Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak“ bude nově doplněno o text „v jednotlivých odůvodněných případech“ umístěný za slova „nestanoví-li předseda příslušného soudu“.

Nové znění § 7 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, tedy bude znít takto:

„Každý je povinen podrobit se osobní prohlídce a prohlídce všech věcí, které má u sebe, za účelem zjištění, zda neporušuje zákaz podle odstavce 1. Tato povinnost se nevztahuje na státní zástupce, advokáty, notáře a soudní exekutory, nestanoví-li předseda příslušného soudu v jednotlivých odůvodněných případech jinak.“

Mgr. Pavel Otipka, regionální představitel střediska Severní Morava, a Mgr. Jakub Vepřek, advokát