Nález IV. ÚS 3638/15

Dne 28. 2. 2017 vydal Ústavní soud přelomový nález IV. ÚS 3638/15, kterým judikoval, že za vadná kárná rozhodnutí Kárných senátů nese zodpovědnost právě Česká advokátní komora a nikoliv stát. Toto rozhodnutí bylo svým způsobem překvapivé, a to zejména s ohledem na skutečnost, že Česká advokátní komora vykonává přenesenou veřejnou moc, takže ten, kdo moc přenesl, by také měl -poměrně logicky - nést zodpovědost za to, že tato přenesená veřejná moc je vykonávána správně. Tento nález Ústavního soudu vzbudil jisté rozpaky, které se promítly i do odborné polemiky na dané téma, kterou zde přinášíme.

Ke zvratu v otázce odpovědnosti za vadná rozhodnutí kárných senátů dosud nedošlo, i když je nutno připomenout kauzu kárného řízení, které svého času podal ministr Pelikán proti (poněkud paradoxně) současnému náměstkovi ministra spravedlnosti. (Tuto judikaturu zajistíme, zatím není v plném textu k disposici. Daný rozsudek obsahuje úvahy, dle kterých nelze za škodu žalovat jen podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, ale ani dle Občanského zákoníku, avšak pouze dle zákona o odpovědnosti státu za škodu.  Dlužno říci, že toto rozhodnutí bylo zrušeno odvolacím soudem, po němž následovalo zpětvzetí žaloby, takže pravomocného judikátu jsme se nedočkali, což je samozřejmě škoda.

S ohledem na současný stav judikatury tedy předestíráme pouze stále relevantní nález Ústavního soudu, něco reakcí z tisku a především více než relevantní článek z časopisu Jurispridence, o kterém lze prohlásit s lítostí pouze to, že dle názoru Unie advokátů měl být napsán p ř e d  vydáním nálezu Ústavního soudu a jeho více než relevantní názory měl ústavní soud vzít v potaz.