Kde je hranice svobody projevu advokátů podle ČAK?

Dne 27. 4. 2022 zrušil Městský soud v Praze rozsudkem pod sp. zn. 9 Ad 5/2019 rozhodnutí odvolacího kárného senátu ČAK sp. zn.  K 142/2016. Soud dospěl k závěru, že ČAK nepřísluší kárně postihovat advokáta za jeho projevy, které nesouvisí s výkonem advokacie.

Dne 2. 5. 2022 uveřejnila na webu Advokátního deníku PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí a vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK stanovisko ČAK k tomuto rozsudku:

Advokáti jsou připraveni uplatňovat na své chování vyšší morální standardy - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

V tomto stanovisku ČAK je mimo jiné uvedeno:

„Tento případ je jedním z dokladů toho, že sami advokáti jsou připraveni, prostřednictvím nezávislých orgánů stavovské samosprávy, uplatňovat na chování a jednání advokátů vyšší morální standardy než Městský soud v Praze.

Názor, že jednání advokátů v běžném životě, která snižují důstojnost advokátního stavu, jsou nepřijatelná a jsou porušením povinností advokáta stanovených v článku 4 odst. 1 Etického kodexu, bude Česká advokátní komora zastávat i nadále."

Unie advokátů vítá, že ČAK hodlá prosazovat pro jednání  advokátů „vyšší morální standardy než Městský soud v Praze“, a doufá, že k uplatňování této snahy ČAK bude docházet skutečně vůči všem advokátům. Zároveň však upozorňuje na skutečnost, že v českém právním řádu stále platí Listina základních práv a svobod, čl. 2 odst. 3, který zní:

„Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“

ČAK tedy jednoznačně může prosazovat „vyšší morální standardy“, avšak není možné, aby v případě, kdy k „excesu“ advokáta dojde bez jakékoliv spojitosti s výkonem advokacie, za takové jednání Česká advokátní komora advokáta trestala. 

Unie advokátů rovněž poukazuje na skutečnost, že jistá část veřejnosti vnímá stanovisko ČAK tak, že se stavovská organizace advokátů odmítá rozsudkům Městského soudu v Praze podrobit, jak o tom svědčí následující článek.

Tento názor České advokátní komory považuje Unie advokátů za velmi nešťastný, protože jej lze interpretovat tak, že se Čeká advokátní komora nad rozsudky soudů vyvyšuje. Byť i jen možnost takové interpretace názoru ČAK dle názoru Unie advokátů významně poškozuje pověst advokátů a zejména České advokátní komory samotné.