K právu na informace

Od 2. ledna 2020 jsou účinná některá ustanovení zákona č. 111/2019 Sb., kterými byl novelizován i zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Podle této novely získal Úřad na ochranu údajů dvě nové kompetence. Úřad je nyní oprávněn přezkoumávat rozhodnutí odvolacího orgánu ve věci žádosti o informace – rozhodnutí o odvolání, rozhodnutí o rozkladu. Při přezkumném řízení se postupuje dle správního řádu.

Dále úřad může zasáhnout proti nečinnosti nadřízeného orgánu, tedy v podstatě posoudit, zda je nadřízený orgán nečinný a případně rozhodnout o opatření proti jeho nečinnosti.

Zcela novou kompetencí Úřadu na ochranu osobních údajů je, že se Úřad sám stal v řadě případů odvolacím orgánem pro povinné subjekty. Novela zákona neurčila taxativní výčet povinných subjektů, pro které je ÚOOÚ nadřízeným orgánem, avšak jistým vodítkem může být dokument „Vyhodnocení nové působnosti Úřadu dle zákona č. 106/1999 Sb. - Činnost odboru práva na informace za období prvních šesti měsíců roku 2020“. Zde jsou uvedeny některé subjekty, u kterých je Úřad nadřízeným orgánem. Unie advokátů, z.s. pokládá za důležité připomenout, že mezi těmito subjekty, na plnění jejichž informační povinnosti Úřad dohlíží, jsou:

- vybrané soudy – Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud

- Nejvyšší státní zastupitelství

- Česká advokátní komora

Unie advokátů, z.s. upozorňuje na skutečnost, že i nižší soudy a státní zastupitelství podléhají ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zák. č. 106/1999 Sb. informační povinnosti, avšak zde Úřad není nadřízeným orgánem.

Další informace:

https://m.uoou.cz/pravo-na-informace/ds-5873/p1=5873?fbclid=IwAR263tc2pos9kcVvPcXkAAiH1XucU9vSA1yuPryVYQnHBUWqENBdIbZWOQo