Dozvěděli jsme se z Flash news: Je to legislativní Mičurin anebo rovnou Moskalenko?

Z posledního vydání „Flash news“ ze dne 9. 3. 2022
„Novela usnesení představenstva ČAK o prohlášení o pravosti podpisu“

Dosud sice advokáti byli povinni podle usnesení č. 4/2006 Věstníku, o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (ve znění pozdějších předpisů), identifikovat jednající osobu prostřednictvím platného dokladu totožnosti, nebylo však výslovně stanoveno, že neplatnost takového dokladu je důvodem k odmítnutí prohlášení, resp. že je překážkou v provedení prohlášení, ačkoliv například zákon o ověřování takový zákaz výslovně stanoví.

Právní důsledky však musí být totožné, a proto představenstvo ČAK přijalo novelu tohoto usnesení v tom smyslu, že nepředložení platného dokladu je důvodem, pro který nelze prohlášení učinit. Aby nedocházelo k tomu, že advokát učiní prohlášení při použití neplatného předloženého dokladu, zakotvuje novela i povinnost ověřit platnost, resp. neplatnost průkazu totožnosti (OP či cestovních dokladů) v evidenci zpřístupňované na webových stránkách MV ČR.

K této „novele“ zaujímá Unie advokátů, z.s. následující stanovisko:

  1. Unie advokátů vyjadřuje podiv nad úvahou České advokátní komory, že by některý z advokátů byl schopen ověřit podpis z neplatného dokladu. Jestliže je stanovena platnost ověření pouze z platného dokladu, tedy, za elementárního použití výrokové logiky je zřejmé, že z neplatného dokladu je možno získat pouze neplatné ověření totožnosti, tedy, logicky nelze ověření provést. Tento fakt je zdůrazněn i skutečností, že součástí ověřovací doložky advokáta je údaj, kým byl doklad, datum vydání dokladu a datum, do kterého je doklad platný. Bez uvedení těchto údajů není možno hovořit o tom, že ověření totožnosti bylo provedeno řádně, tedy ergo kladívko, je neplatné. Návrh uvedené novely jde tedy proti elementárním základům logiky a tím celkově snižuje úroveň – a je možno říci i důstojnost – legislativního procesu.

  2. Občanský průkaz je veřejná listina, takže platí ex lege presumpce správnosti a pravdivosti. Břemeno důkazu opakem nese ten, kdo pravost listiny popírá.

  3. Unie advokátů s lítostí konstatuje, že se danou „novelou“ Česká advokátní komora přiblížila praxi příkladmo bank, které v neřídkých případech ověřují i legalizační doložku o ověření pravosti podpisu na příklad na plné moci (dotazem na Czech point apod.) a bez toho prostě tu zákonnou fikci neuznají. Tímto postupem dochází k pomalé, leč jisté destrukci právního řádu, na kterém se Česká advokátní komora touto praxí podílí a podvoluje se mu.

  4. Za obzvláště nešťastné považuje Unie advokátů, z.s. požadavek na ověřování platnosti občanského průkazu na webu Ministerstva vnitra. Tento požadavek je vznášen v době, kdy dochází na jedné straně k blokování webů, na druhé straně k výrobě webů falešných, které laik na první pohled rozezná jen obtížně. A protože právníci jsou v oboru IT laici, není možno po nich požadovat ověřování toho, zda web Ministerstva vnitra byl či nebyl napaden hackerským útokem a zda obsahuje či neobsahuje pravé údaje. Anebo chce Česká advokátní komora tvrdit, že napadení webu Ministerstva vnitra (to za a) je vyloučené, a dále, že na webu Ministerstva vnitra (to za b) jsou vždy stoprocentně správné a aktuální údaje? V takovém případě považuje Unie advokátů, z.s. názory a legislativní iniciativy České advokátní komory za ještě méně podložené, než by se na první pohled zdálo. Svou legislativní činností Česká advokátní komora bohužel připomíná akademika SSSR Moskalenka, který na základě svých „vědeckých“ poznatků rozdojil kozla. K tomuto „akademickému“ výkonu ČAK nezbývá než gratulovat.

Akademik Moskalenko rozdojil kozla:

https://www.youtube.com/watch?v=fDWd-8OPhvM

Odkaz na Flash news:

https://advokatnidenik.cz/2022/03/09/flash-news-z-jednani-predstavenstva-cak-brezen-2022/