Advokátní kárný řád - změny

S novým zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb. vydalo Ministerstvo spravedlnosti dne 20. srpna 1996 též novou vyhlášku č. 244/1996 Sb., advokátní kárný řád. Tato vyhláška byla následně novelizována dne 21. října 1999 vyhláškou č. 246/1999 Sb. a nakonec i vyhláškou č. 265/2009 Sb., vydanou Ministerstvem spravedlnosti dne 13. 8. 2009 s účinností od 1. září 2009.

Změny mezi zněním vyhlášky č. 244/1996 Sb. ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb. a poslední novelou - vyhláškou č. 265/2009 Sb. zachycuje přiložený text. Za obzvláště zajímavou změnu vyhlášky považuje Unie advokátů, z.s. novelizaci § 5 vyhlášky. Dle původního znění totiž odvolací kárný senát ustanovovalo představenstvo ČAK a teprve od přijetí poslední citované novely ustanovuje odvolací kárný senát předseda kárné komise. Tento historický exkurz přináší důkazy o letité provázanosti představenstva a kárných senátů, která svým způsobem trvá doposud. K posuzování nezávislosti kárných senátů je totiž potřeba mít na zřeteli, jakým způsobem jsou voleny kárné komise, z jejichž členů se kárné senáty skládají. 

Až do sněmu, který se konal na podzim 2021, museli být všichni kandidáti, kandidující do jakéhokoliv orgánu České advokátní komory, schváleni úřadujícím představenstvem ČAK. Toto platilo nejen pro kandidaturu do představenstva ČAK, ale i do Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise. Je tedy možno těžko říci, že Kontrolní rada, Kárná komise a Odvolací kárné komise, jsou zcela nezávislé. Teoreticky to je pravda, ovšem ve skutečnosti tyto orgány komory vznikly na základě přímého schválení úřadujícím představenstvem ČAK, není tedy naprosto možné je pokládat za nějaké nezávislé orgány. Jsou závislé minimálně svým zvolením. Pro úplnost je ještě nutno dodat, že do Kontrolní rady i obou kárných komisí zajisté mohli kandidovat i tzv. „nezávislí“ kandidáti, ovšem pouze tehdy, jestliže svou kandidaturu podložili padesáti nominacemi padesáti dalších advokátů, kteří toto tvrdili svými ověřenými podpisy. Tento požadavek však byl pro většinu uchazečů nesplnitelný, a to i proto, že advokacie prostě je osamělé povolání. I tento požadavek padesáti podpisů je důvod, proč v orgánech ČAK převládají zástupci velkých advokátních kanceláří, kteří pro svou volbu využili korporátní struktury kanceláře. Pokud se v těchto orgánech nachází „nezávislí“ kandidáti, je jich řádově jednotky procent – tedy těžko mohou ovlivnit skutečné fungování těchto orgánů.  

Z poslední novely vyhlášky č. 244/1996 Sb. vyplývá, že provázanost orgánů České advokátní komory byla v minulosti podstatně větší než je tomu dnes. Bohužel to vůbec neznamená, že tyto orgány provázány dnes  - alespoň neformálně - nejsou.

 

Příloha Size
karny_rad_zmeny.doc 111.5 KB