19. schůze představenstva ČAK

Ve dnech 11. - 12. 9. 2023 se konala 19. schůze představenstva ČAK.
V zápisu nás zaujalo:

K bodu 6e) dubnové schůze:

Úkol: Představenstvo České advokátní komory ukládá Výboru pro advokátní etiku České advokátní komory, aby na květnovou schůzi představenstva připravil podkladový materiál k tomuto tématu „Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu".Dle sdělení JUDr. Petra Svobody bude materiál projednán na příštím jednání Výboru pro advokátní etiku a předložen na říjnovou schůzi představenstva.

Unie advokátů, z.s., s napětím sleduje, ke komu/čemu se loajalita určovat, když ČAK není ani firma ani politická strana, ale veřejnoprávní subjekt pověřený výkonem veřejné moci. A loajalitu bude posuzovat kdo - \Kontrolní rada, Kárná komise, zvláštní nově ustanovený orgán ČAK… Bude se povinnost „loajality“ vztahovat jen na Komoru jako celek anebo i na její jednotlivé představitele? Blížíme se opět k analogii trestného činu „urážky majestátu“? Anebo per analogiam zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu bude i Komora udělovat „pořádkové pokuty“ tomu, kdo se dotkne „vážnosti a důstojnosti správních orgánů a jednotlivých úředních osob při výkonu veřejné správy …?“ A členové představenstva budou moci beztrestně řadovým členům ČAK neloajálně (i nadále) nadávat? Samé otázky, samé otázky…

  • K bodu 7h) červnové schůze:

Úkol: Představenstvo pověřilo JUDr. Plachkou, aby ve spolupráci s JUDr. Žižlavským neformálně zjistili fungování Nadace slovenské advokacie a předložili představenstvu koncept založení nadace/nadačního fondu české advokacie 

Unie advokátů, z.s. se s předstihem ptá: „Bude se odklánět?“ 

8a) VOPOZA

Na základě podnětů VOPOZA i přítomného regionálního představitele se ČAK bude zabývat problematikou cen právních služeb účtovaných pod náklady. Předseda v této souvislosti připomíná, že touto otázkou se ČAK zabývala opakovaně, přičemž v minulosti narazila na limity hospodářské soutěže sledované ÚOHS. Tajemník dohledá komunikaci mezi ČAK a ÚOHS, kterou poskytne Mgr. Korbelovi a JUDr. Žižlavskému se žádostí, aby vyhodnotili aktuálnost této komunikace a možnosti dalšího postupu.

Názor Unie advokátů je celkem jasný: „Souzi, někteří souzi nám tu kazí ceny, tak s nima zatočíme“.  Lze snad toto interpretovat nějak jinak?? A co advokáti, kteří dobrovolně z nejrůznějších důvodů poskytují služby pro bono? Budou za to řádně potrestáni?

2c) Novela advokátního tarifu

Předseda informoval, že jednání o novele advokátního tarifu po připomínkovém řízení pokračují. 

Poté předseda navrhl, aby představenstvo přijalo toto usnesení:

Představenstvo České advokátní komory bere na vědomí stav projednávání návrhu novely advokátního tarifu a pověřuje předsedu, aby v součinnosti s odborem vnější a vnitřní legislativy ČAK v těchto jednáních pokračoval. 

A co na to Unie advokátů, z.s.? Zdá se, že jednání budou ještě dlouho pokračovat… tak dlouho, až se na to na vládě zapomene. Problematika advokátního tarifu má dva aspekty: jednak ve vztahu ke státu, kdy se stát (celkem pochopitelně) brání navýšení advokátního tarifu, protože, no… protože stát nemá prachy, že… Nicméně je tady ještě otázka „přísudků“ v soukromoprávních sporech. A i v těchto sporech určuje stát výši nákladů řízení, které má neúspěšná protistrana uhradit straně úspěšné. A tyto „přísudky dle advokátního tarifu“ jsou již cca 16 let zcela stejné, ačkoliv kumulovaná inflace již přes 50 %. To ve skutečnosti ovšem znamená, že stát chrání prohravší stranu a zasahuje do majetkových práv strany vyhravší, neboť bez ohledu na realitu, která je zcela jiná, určuje, kolik jí má být uhrazeno na nákladech řízení. A co na to Listina základních práv a svobod, ptáme se?

 A na závěr: představenstvo ustavilo komisi pro zmaření on-line sněmu vedenou Maisnerem, vzpomínáte na jeho články, jak to on-line nejde? Tak na jednání komise zatím zjistili, že to fakt nejde... a nepůjde...

Ze zápisu komise: 

Žádný z nabízených systémů, v podobě jak byl popsán v nabídce, nevyhovuje 100% požadavkům ČAK

Jako nejvhodnější se jeví zúžit okruh soutěžitelů na 3—4 nejvhodnější a s těmi jednat dále, a to až do doby, kdy se podaří u některého ze soutěžitelů dospět k akceptovatelné formě dohody anebo do okamžiku, kdy se ukáže, že se nemůžeme dohodnout ani s jedním.

Unie advokátů, z.s., vznáší dotaz: a nešlo by prostě převzít systém kterým proběhl on-line sněm Slovenské advokátní komory? Jinak k průběžnému plnění úkolu nemožnosti sněmu on-line“ gratulujeme a posíláme klíčenku…