18. schůze představenstva ČAK

Dne 19. června se konala 18. schůze představenstva ČAK.
Ze zápisu nás zaujalo:
- představenstvo má připomínkovat nové webové stránky. A co takhle členská základna?? Ta jako obvykle nemá k připomínkování zcela zásadního projektu ČAK přístup... Nové webové stránky mají být spuštěny na podzim 2023. To jsme zvědavi, zda to dopdne jako s advokátním tarifem, tedy jako vždycky... Dle názoru Unie advokátů kdyby tímto způsobem připravoval své webové stránky jakýkoliv komerční subjekt, tak už dávno zkrachoval.

- Představenstvo České advokátní komory uložilo Výboru pro advokátní etiku České advokátní komory, aby připravil podkladový materiál k tématu „Meze loajality advokáta k advokátnímu stavu“.  Dle názoru Unie dvokátů, z.s., je příprava jakéhokoliv materiálu na toto téma zcela nadbytečná, neboť daná problematika byla již objasněna judikaturou správních soudů. Nyní mohou advokáti mluvit sprostě a urážet kolegy. Tedy alespoň někteří. Tím je přece loajalita již zajištěna. Další poznatky vycházejí z kárné praxe, kdy je rovněž zřejmé, že kárné komise ČAK mají ideově vyhranné stanovisko a stíhají ty advoáty, kteří nejsou v souznění s oficiální vládní doktrínou.  Unie advoátů bude sledovat, zda bude v říjnu " podkladový materiál" skutečně připraven a co se bude dít dále, když bude odporovat soudním rozhodnutím.

- Unie dvokátů zdvořile žádá představenstvo ČAK, aby zveřejnilo přípomínky Ministerstva spravedlnosti k návrhu novely Zákona o advokacii.

(viz bod 2c kětnové schůze).

- další jednání o advokátím tarifu mělo proběhnout 20. 6. Inu, už víme, že nic, že...

- "K bodu 8f) schůze: Úkol: Představenstvo České advokátní komory pověřuje Odbor vnějších vztahů ČAK, aby rozhovor se členy představenstva na téma jmenování soudců Ústavního soudu a) publikoval v advokátních médiích a b) poskytl jej dalším médiím." Unie advoktů, z.s., je toho názoru, že by představenstvo ČAK mělo především zveřejnit jména všech advokátů, kteří požádali představnstvo ČAK o podporu své kandidatury na soudce Ústavního soudu a odůvodnění, proč se ČAK rozhodlo tyto kandidatury nepodpořit.

- ad bod 3c) Novela smírčího řádu ČAK. Unie advokátů, z.s. upozorňuje, že ke smírčímu řízení nemůže dojít ani mezi advokátem (členem ČAK) a ČAK samotnou. Když už se smírčí řád novelizuje, bylo by vhodné upravit i tuto problematiku.

- pod bodem 7b představenstvo schválilo zvýšení paušálních náhrad nákladů na kárné řízení na 10.000,- Kč. Tím se kárné řízení stalo dražší než řízení přestupkové, v řadě případů i než řízení trestní. Unie advokátů, z.s. považuje toto zvýšení za neodůvodněné. Pokud nebude ČAK schopná skutečné náklady doložit, lze očekávat, že tato výše nákladů bude soudně rozporována, neboť ve své podstatě má penalizační charakter.

- pojišťovna Česká Generali nabídla ČAK "výhodné pojištění", totiž zvýšení ročního pojistného o 500 Kč za současného zvýšení limitu pojistného plnění o 500 000 Kč. Představenstvo přijalo. Vyloučil se z rozhodování předseda ČAK p.t. Němec, že Pojišťovnu Generali jeho kancelář zastupuje, ovšem, jak zdůraznil, v jiných věcech. Unie advokátů, z.s. dlouhodobě sleduje tento dle jejího názoru zcela zásadní konflikt zájmů a je v zásadě toho názoru, že se stále jedná o téhož klienta, takže odůvodnění, že předseda ČAK (!!!) zastupuje pojišťovnu, která poskytuje pojištění v naprosto netriviální věci pojištění cca 10.000 advokátů nemůže vůbec být členem představenstva ČAK. Dle názoru Unie advokátů, z.s., se jedná o trvalý konflikt zájmů a dle stávající judikatury by advokát v podobném postavení s maximální pravděpodobností čelil kárnému postihu.

  https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=27444