Stanovisko Unie advokátů, z.s. ke zveřejňování osobních údajů kárně se provinivších advokátů

Podle názoru Unie advokátů by Kárná komise České advokátní komory měla lépe chránit práva třetích osob spojených s kárnými řízeními a pečlivěji volit údaje, které se rozhodne o osobě kárně stíhaného advokáta zveřejnit.

Zásadní činností České advokátní komory je dohled nad výkonem advokacie. Tento výkon je realizován takřka výlučně kárnými řízeními, kdy s pomocí judikatury dochází k výkladu, co je a co není kárným proviněním, tedy, co je a co není řádným výkonem advokacie.


V Bulletinu advokacie je pravidelně uveřejňována rubrika „Z kárné praxe“, kde jsou uveřejněna rozhodnutí kárných senátů, která jsou zřejmě kárnou komisí považována za důležitá. Tuto praxi považuje Unie advokátů, z.s. za přínosnou a doufá v uskutečnění záměru, avizovaného Českou advokátní komorou, zpřístupnit všechna kárná rozhodnutí v anonymizované podobě, a to alespoň pro advokáty on-line.


Unie advokátů, z.s. předpokládá, že uveřejňování judikatury kárných senátů má za úkol dát advokátům příklady, jak Česká advokátní komora hodnotí ty které prohřešky svých členů a zároveň vytváří databázi, ze které lze dovodit způsob trestání jednotlivých provinění proti relevantním právním normám. Zveřejňování kárných rozhodnutí má tedy jak formu edukativní, tak informační.


Unie advokátů, z.s. chápe, že aby tyto funkce mohla zveřejněná kárná rozhodnutí splňovat, musí zde být uvedeny okolnosti, na jejichž základě je možno zjistit, které z nich kárný senát považoval za rozhodující pro uložení pokuty a v jaké výši. Jinými slovy, kárné rozhodnutí musí být přezkoumatelné. Nad rámec toho však jsou ve zveřejněných kárných rozhodnutích, publikovaných v Bulletinu advokacie, uváděny údaje, které dle názoru Unie advokátů, z.s. nejsou pro přezkoumatelnost rozhodnutí nutné, a které umožňují de-anonymizovat kárně postiženého advokáta a tím ho poškodit, tedy jej fakticky znovu potrestat. 


Příkladem takové nedobré praxe je případ, uveřejněný v Bulletinu advokacie č. 6/2019, str. 66. Zde jsou pod bodem 161 uvedeny citlivé informace o kárně stíhané advokátce, které k přezkoumatelnosti rozhodnutí nemohou nikterak přispět, avšak k rozkrytí totožnosti advokátky mohou vést zcela určitě. Jmenovitě je zde uvedeno:


„Kárný senát pak zjistil z výpovědi kárně obviněné její majetkové poměry, když uvedla, že je svobodná, vychovává zletilého syna ve věku 20 let, který se studiem připravuje na budoucí povolání. Dále uvedla, že je vlastnicí dvou bytů 3+kk v různých městech. Uvedla, že vlastní služební automobil a její čistý měsíční příjem se pohybuje kolem 40 000 Kč.“


Unie advokátů se domnívá, že údaje o tom, jestli je někdo svobodný, rozvedený či v manželském či registrovaném svazku jsou pro stanovení trestu provinivšího se advokáta zcela irelevantní a tyto skutečnosti je možno zahrnout do informace o počtu vyživovaných osob. Totéž platí o uvedení zcela nadbytečných informací o tom, jakého pohlaví je dítě kárně stíhané advokátky a kolik mu je let. Unie advokátů upozorňuje na skutečnost, že na základě této specifikace může být identifikováno zletilé dítě advokátky, protože pražských advokátek s dvacetiletými studujícími syny zase nebude tolik. Tím se může dostat mladý muž do velmi ošemetné situace, zejména před vrstevníky.


Stejně tak Unie advokátů, z.s. považuje za poněkud problematické uvedení vlastnictví „dvou bytů 3+kk v různých městech.“ To totiž nic neříká o tom, zda tyto byty nejsou třeba spíše zátěží (pokud na příklad v nich bydlí rodiče, kteří dceři byty dali před smrtí, jak bývá dosti časté) a není zřejmé, zda jsou byty pronajímány či nikoliv – pokud ano, není jasné, zda do příjmu cca 40.000, - Kč měsíčně čistého je započítán příjem z nájmů či nikoliv... Pokud tyto údaje mají sloužit jako základ pro stanovení výše pokuty, mohou být značně zavádějící.


Unie advokátů, z.s. je přesvědčena, že i přes nutnost transparentnosti kárných řízení a chvályhodnosti zveřejňování kárných rozhodnutí, je vždy potřeba chránit především práva třetích osob. Podávání takovýchto informací, jak je uvedeno výše, může být vnímáno jako neadekvátní zásah do osobnosti (byť i se kárně provinivšího) advokáta a zejména jeho rodinného příslušníka. Nic na tom nemění ani skutečnost, že není uvedeno celé jméno advokátky, ale jen iniciály …


Unie advokátů, z.s. si proto dovoluje zdvořile Kárnou komisi požádat, aby v dalších uveřejňovaných příkladech kárné rozhodovací praxe pečlivěji volila údaje, které se rozhodne o osobě advokáta zveřejnit a vyvarovala se těchto, podle názoru Unie advokátů zbytečných, indiskrecí, které jsou nepříjemné bez ohledu na to, zda se na ně vztahuje či nevztahuje jakákoliv speciální zákonná úprava.

Pozn. 1: https://advokatnidenik.cz/wp-content/uploads/BA_06_2019_web.pdf