Půl roku existence Unie advokátů a reflexe spolku ze strany ČAK

Unie advokátů, z.s. má za sebou více než půl roku své existence a pomalu se orientuje v oblasti svého působení. První, s čím se musela vypořádat, byl skutečný boom odporu, který se po jejím založení vzedmul ze strany České advokátní komory. Vyšlo několik článků, které byly prakticky bez výjimky zesměšňující a poukazující na údajně zjevnou nepotřebnost takové organizace, jakou Unie advokátů, z.s., je.

Je pozoruhodné, že stavovská organizace, která má více než 15 000 členů a roční rozpočet okolo 160 mil. korun cítí potřebu reagovat na nepatrný spolek a ještě navíc o něm informovat ne zcela pravdivě. Příkladem takového  - řekněme diplomaticky rozporuplného -  komentáře k existenci Unie advokátů je úvodník JUDr. Martina Maisnera, Ph.D., MClArb, který vyšel v 6. čísle Bulletinu advokacie. Člen představenstva České advokátní komory zde Unii advokátů podsouvá, že jejím úkolem je hájit osobní zájmy advokátů. Nic takového cílem Unie advokátů nebylo a ani není. Na toto téma, které tématem Unie advokátů naprosto není, pak rezonuje celý úvodník s dominantní fotografií jeho autora. V závěru pisatel uvádí, jaké zájmy hájí a i nadále hodlá hájit Česká advokátní komora: ano, jsou to ty, které bezprostředně souvisí s činností České advokátní komory jako orgánu veřejné moci. Nelze totiž přehlédnout, že stát má řadu zejména mezinárodněprávních závazků, které jej nutí dodržovat jisté standardy při poskytování služeb advokáty. Tyto závazky vyplývají zejména z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale samozřejmě i z Ústavy České republiky včetně Listiny základních práv a svobod.

Unie advokátů přeje České advokátní komoře na tomto poli plný úspěch a vyslovuje jí svou bezvýhradnou podporu. Sama se i nadále bude starat o ty zájmy advokátů, které touto činností ČAK nejsou pokryty a které se, bohužel, velmi často zjevují právě ve vztahu k České advokátní komoře samotné. Pokud by se pan člen představenstva ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MClArb, zajímal o to, které zájmy to jsou, naše webové stránky mu o tom dají plný přehled, který bude na požádání doplněn i osobní konzultací.

reakce ČAK na Unii advokátů, z.s.