Česká advokátní komora nepodléhá kontrole Úřadu na ochranu osobních údajů

Unie advokátů, z.s., získala stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů, ze kterého vyplývá, že ČAK nepodléhá kontrole tímto úřadem.

Jmenovitě, vyřizování stížností na advokáty provádí Česká advokátní komora podle jiných právních předpisů, než je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dnem 25. května 2018. Úřadu na ochranu osobních údajů tedy nepřísluší nad Českou advokátní komorou vykonávat žádnou dozorovou příslušnost. Pokud se tedy Česká advokátní komora eventuálně dopustí zásahu do osobnostních práv, je možno se nápravy domáhat pouze standardními soukromoprávními prostředky a Česká advokátní komora nepodléhá veřejnoprávní kontrole.