K povaze kárného řízení proti advokátovi před orgánem ČAK z hlediska případné odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup

IV.ÚS 3638/15 ze dne 28. 2. 2017, uveřejněno pod  N 36/84 SbNU 413

Ústavní stížnost byla zamítnuta.

Ústavní stížnost se zabývá povahou kárného řízení proti advokátovi před orgánem ČAK z hlediska případné odpovědnosti státu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup. Ústavní soud dospěl k závěru, že za jednání a případné porušení povinností nenese zodpovědnost stát, ale přímo Česká advokátní komora. Postup dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem není v případě advokáta, který nárokuje náhradu škody, vůči státu aplikovatelný. Náhradu škody musí poškozený advokát vymáhat přímo od České advokátní komory. Protože neexistuje žádný zákon, který by upravoval postup  pro uplatnění náhrady škody vůči ČAK (?), přichází v úvahu pouze přímá aplikace ust. čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zní:

"Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem."